17/5 Start werken rotonde Panorama

Gepubliceerd op woensdag 11 mei 2022

Op dinsdag 17 mei 2022 start de heraanleg van rotonde Panorama. Nu verloopt het verkeer op de rotonde gemengd. Met de heraanleg wordt het fietsverkeer volledig gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Dat is een veiliger type van rotonde. De werken ter hoogte van de aansluiting van rotonde Panorama op de Minister Vanden Peereboomlaan en de werken in de Kongoweg, starten nog niet meteen. Dat wordt uitgevoerd samen met de aanleg van de rest van het openbaar domein in de huidige werfzone. Het ontwerp en de fasering wordt momenteel gefinaliseerd en tegen het zomerverlof van 2022 voorgelegd aan de bewoners.

Verkeerssituatie

Tijdelijke verkeerslichten

Tijdens de werken aan de rotonde blijft er verkeer mogelijk tussen de Minister Tacklaan en de Aalbeeksesteenweg. Dit verkeer wordt vanaf 17 mei geregeld met verkeerslichten. Dat is nodig omdat de doorgang te smal is om het verkeer in beide richtingen gelijktijdig door te laten. Deze lichten blijven staan tot het einde van de werken. Ook op de tak Minister Vanden Peereboomlaan plaatsen we vanaf 17 mei om dezelfde reden verkeerslichten, maar deze lichten verdwijnen na het einde van de aanpassingswerken in de Aalbeeksesteenweg die op 16 mei van start gaan. Daar wordt tezelfdertijd het parkeren en de bushaltes herschikt en komen er bredere fietspaden. Daarna (vanaf 24 juni 2022) wordt de Minister Vanden Peereboomlaan definitief doodlopend ter hoogte van de rotonde Panorama.

Minister Vanden Peereboomlaan doodlopend vanaf 24 juni

Om de doorstroming in de wegtunnel onder de Zandstraat zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het nodig dat de Minister Vanden Peereboomlaan doodlopend wordt ter hoogte van Panorama. Het in- en uitrijdend verkeer op deze tak, zou de uitstroom uit de tunnel teveel beperken. Eénrichtingsverkeer Monseigneur de Haernelaan Tenslotte wordt in de Monseigneur de Haernelaan (tussen Aalbeeksesteenweg en Minister Vanden Peereboomlaan) éénrichtingsverkeer ingevoerd. Alle verkeer blijft toegelaten in de richting van de Minister Vanden Peereboomlaan. Richting Aalbeeksesteenweg worden enkel nog lichte tweewielers toegelaten. Met deze ingreep beogen we sluipverkeer te vermijden en meer ruimte te creëren in dit straatdeel