Voorstellen van burgers

De burgers hebben het recht om zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook eventueel toe te lichten. Dit voorstel moet, om ontvankelijk te zijn, gesteund worden door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar van de stad Kortrijk. Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraadszitting bij het college van burgemeester en schepenen toekomen om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te kunnen worden. Komt het later toe, dan wordt het op de agenda van de daaropvolgende gemeenteraadszitting geplaatst. data gemeenteraad Indien de gemeenteraad zich bevoegd acht, kan de indiener een beknopte toelichting geven, waarna het debat volgt. Tenslotte formuleert de raad een conclusie waarbij bepaald wordt welk gevolg er wordt gegeven aan het voorstel of de vraag.

Het formulier voorstel burger agenda gemeenteraad moet aangetekend worden verstuurd naar college van burgemeester en schepenen.

Formulier (pdf)