Verzoekschriften aan de organen van de gemeente

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten doen. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de stad behoort, zijn onontvankelijk.
De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift 14 dagen voor de gemeenteraadszitting werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

Data gemeenteraad

Verzoekschriften aan andere bestuursorganen (college van burgemeester en schepenen, raadscommissie) gericht, worden op de eerst nuttige zitting van dat orgaan geagendeerd.
De verzoeker kan worden gehoord.
De stad verstrekt binnen de 3 maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.