Toegankelijkheidspremie

OPGELET: de gemeenteraad van de stad Kortrijk keurde op 8 mei 2017 een nieuw reglement goed waarbij het huidige reglement werd opgeheven. Deze premie kan niet langer aangevraagd worden. De nieuwe premies: verhuispremie, activeringspremie, samenvoegpremie, gevelrenovatiepremie, premie wonen/werken boven winkels en de vernieuwde starterspremie kunnen vanaf 1 juni opnieuw aangevraagd worden.

Omschrijving

De stad Kortrijk wil de ondernemers stimuleren om de publieksruimte van hun pand toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

Voorwaarden

De werken waarvoor je de premie vraagt mogen op het moment van de beslissing tot uitbetaling van de premie nog niet uitgevoerd zijn. Nieuwbouwprojecten komen niet in aanmerking voor deze premie.
Je moet als aanvrager van de premie onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen.
De premie moet betrekking hebben tot structurele, duurzame aanpassingswerken die de toegankelijkheid van het publieksgedeelte van het pand mogelijk maken of vergemakkelijken voor personen met een handicap.

Aanvraag

Na contactname met Economie Kortrijk voeren wij een verkennend gesprek met jou.
Je maakt jouw dossier over aan de het College van Burgemeester en Schepenen per aangetekend schrijven of bezorgt het aan Economie Kortrijk. Gebruik hiervoor het voorziene aanvraagformulier.

Verder verloop

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH) brengt advies uit over het dossier. De SAPH adviseert het College van Burgemeester en Schepenen. Als de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen positief is, resulteert dit in een toegankelijkheidscontract.

De uitbetaling van de premie gebeurt aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 50% van de met facturen bewezen kosten met een maximum van € 2000,00.

Wetgeving of reglement

Meer info

Als je meer informatie wenst, neem je best contact op met Economie Kortrijk.

Verantwoordelijke dienst