Subsidie voor 11-julivieringen in de Kortrijkse deelgemeenten

Omschrijving

De subsidie wordt toegekend aan organisatoren die n.a.v. de viering van de Vlaamse feestdag een activiteit in de eigen Kortrijkse deelgemeente organiseren.

Voorwaarden

  • De organisator is de plaatselijke culturele werkgroep of het plaatselijke adviesorgaan, één plaatselijke vereniging of een samenwerkingsverband van meerdere verenigingen.
  • Het tijdstip van de activiteit is rond 11 juli.
  • Er kan slechts één subsidieaanvraag/deelgemeente ingediend worden. Als er meerdere organisatoren zijn, moet er samengewerkt worden.

Aanvragen

Wie?
De werkelijke organisator dient de aanvraag in.

Wanneer?
Tegen 1 april van het jaar waarin de viering wordt georganiseerd.

Hoe?
De aanvrager dient een dossier in bij het team Evenementen & Verenigingen met volgende gegevens:

  • identiteit aanvrager
  • omschrijving van het initiatief: tijdstip, plaats, bedoeling...
  • een duidelijke begroting

Verder verloop

Het Verenigingsplatform onderzoekt alle dossiers en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidie.
De betrokken organisatie wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Bedrag

Het bedrag wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. 

Uitbetaling

De subsidie wordt uitbetaald na de activiteit en na voorlegging van een eindevaluatie en een eindafrekening.