Starterspremie - stopgezet

OPGELET: de gemeenteraad van de stad Kortrijk keurde op 8 mei 2017 een nieuw reglement goed waarbij het huidige reglement werd opgeheven. Deze premie kan niet langer aangevraagd worden. De nieuwe premies: verhuispremie, activeringspremie, samenvoegpremie, gevelrenovatiepremie, premie wonen/werken boven winkels en de vernieuwde starterspremie kunnen vanaf 1 juni opnieuw aangevraagd worden.

Omschrijving

De stad Kortrijk wil met deze maatregel startende ondernemers ondersteunen, in het bijzonder deze die zich vestigen in één van de stedelijke kernen.

Voorwaarden

Je moet een startende ondernemer zijn. Dit wil zeggen dat je sedert minder dan 2 jaar onderworpen bent aan het sociaal statuut der zelfstandigen (hoofdberoep). Het adres van de onderneming moet op het grondgebied van Kortrijk liggen.
Als je de premie aanvraagt voor een vennootschap moet minimaal 51% van de aandelen in handen zijn van natuurlijke personen. 50% van de aandelen moeten in handen zijn van natuurlijke personen die sinds minder dan 2 jaar onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen (hoofdberoep).

Aanvraag

Na contactname met Economie Kortrijk voeren wij een verkennend gesprek met jou. Als jouw dossier in aanmerking komt voor deze premie, krijg je een aanvraagformulier een standaardformulier voor de opmaak van een financieel plan (enkel voor kerngebieden) mee. Het financieel plan is een essentieel onderdeel van de aanvraag. Besteed hier de nodige aandacht aan en maak dit op in samenwerking met je boekhouder of accountant en geef voldoende uitleg en commentaar bij de vermelde cijfers. Gebruik bij voorkeur het aangeleverde standaardformulier. 

Je maakt het dossier over aan het College van Burgemeester en Schepenen per aangetekend schrijven of je geeft het af aan Economie Kortrijk.

Verder verloop

Economie Kortrijk controleert de ingediende documenten. Als alles volledig is, zal Economie Kortrijk het dossier voorleggen aan de adviescommissie "stedelijk reglement ter bevordering van de economische activiteit" dat het College van Burgemeester en Schepenen adviseert. Deze adviescommissie wordt twee keer per jaar georganiseerd (juni/juli en november/december). 

Bij een positieve behandeling door het College van Burgemeester en Schepenen ontvang je een starterscontract.

De uitbetaling gebeurt op basis van de voorgelegde bewijsstukken (facturen en betaalbewijzen).

Bedrag van de premie

De stad Kortrijk voorziet een mogelijke tussenkomst van het totaal van de met facturen bewezen kosten voor:

  1. registratierechten bij een aankoop van een pand voor ondernemersdoeleinden (max 20%, 10% indien ouder dan 36 jaar);
  2. verfraaiings- inrichtings- en/of beveiligingswerken aan panden bestemd voor ondernemersdoeleinden (max 20%, 10% indien ouder dan 36 jaar);
  3. honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemersdoeleinden (max 20%, 10% indien ouder dan 36 jaar);
  4. inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscursussen voor ondernemersdoeleinden (max 50 %).

De premie bedraagt € 4000,00 voor een starter in de stedelijke kern. Als je niet start in de stedelijk kern kan de stad tot € 1000,00 tussen komen, en komen enkel de kosten in punten 3 en 4 in aanmerking.

Wetgeving of reglement

Meer info

Als je meer informatie wenst, neem je best contact op met Economie Kortrijk.

Verantwoordelijke dienst