Premie voor nieuwe kinderopvanginitiatieven

Omschrijving

De stad Kortrijk wil met deze maatregel startende ondernemers in de zelfstandige kinderopvang ondersteunen, in het bijzonder deze die zich vestigen in één van de gebieden waar de nood aan opvangplaatsen het hoogst is. De stad verhoogt hiermee de economische activiteit en het aanbod aan kinderopvang.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie moet het opvanginitiatief en de ondernemer voldoen aan enkele voorwaarden:

 • de opvang moet georganiseerd worden op het grondgebied van de stad Kortrijk met een geldige vergunning van Kind en Gezin;
 • het gaat om een initiatief dat kinderopvangplaatsen inricht op een nieuwe locatie of bijkomende plaatsen inricht op een bestaande locatie (capaciteitsuitbreiding) dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • het moet om voorschoolse opvang gaan en dus dienen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar;
  • het initiatief moet bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 5 dagen per week;
  • het initiatief moet minimaal 4 jaar blijven bestaan;
  • het initiatief moet open staan voor alle inwoners gedomicilieerd in Kortrijk, kinderen mogen bij invulling van de opvangplaatsen niet worden uitgesloten op grond van ras, nationaliteit of levensovertuiging.
 • de aanvrager dient een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon te zijn. In geval van een rechtspersoon moeten minstens 51% van de aandelen eigendom zijn van natuurlijke personen, minstens 50% van de aandelen meoten in handen zijn van personen die onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen.
 • De aanvrager is reeds aangesloten of zal zich aansluiten bij het digitaal loket kinderopvang en engageert zich om minimaal online aanvragen via dit kanaal te behandelen.

Aanvraag

Neem contact op met Barbara Deman van de Directie Welzijn (056 277 277 - barbara.deman@kortrijk.be). Zij voert een verkennend gesprek met jou en zal je het aanvraagformulier en het Startkompas Kinderopvang bezorgen.

Je dient jouw dossier, met de nodige bijlagen in bij de stad:

Verder verloop

Na ontvangst van jouw dossier nodigen we je uit voor een intakegesprek. Op dit gesprek licht je jouw businessplan (bvb. starterskompas kinderopvang) toe aan een panel van experten. Het panel zal advies uitbrengen over de eventueel te volgen begeleiding en toekenning van de premie.

Bij positief advies over het aanvraagdossier en de eventueel gevolgde begeleiding zal jouw aanvraag worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen dat uiteindelijk zal beslissen over het al dan niet toekennen van de premie. Bij een positieve beslissing krijg je een "starterscontract kinderopvang" toegestuurd. Dit contract dien je, samen met de kosten (facturen en betaalbewijzen, zie ook bedrag) in. Na ontvanst van de noodzakelijke documenten wordt de premie uitbetaald.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt € 400,00 per bijkomend gerealiseerde kinderopvangplaats. De premie wordt desgevallend aangevuld met:

 • € 2.500,00 indien het uitbatingsadres valt binnen een gebied waar minder dan 50 opvangplaatsen per 100 kinderen zijn;
 • maximaal € 1.500,00 voor professioneel advies en/of begeleiding in functie van een coachingstraject. 

De premie kan worden aangewend voor de financiering van de volgende kosten:

 • registratierechten, verschuldigd bij aankoop van een pand voor ondernemersdoeleinden;
 • verfraaiings-, inrichtings- en/of beveiligingswerken aan de panden bestemd voor ondernemingsdoeleinden uitgevoerd in het kader van de realisatie van het kinderopvanginitiatief;
 • inschrijvingsrcehten voor vormings- en vervolmakingscusrussen voor ondernemingsdoeleinden;
 • honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en begeleiding voor ondernemingsdoeleinden;
 • aankoop van materiaal specifiek van toepassing voor de uitbating van een kinderopvang.

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst