Omgevingsvergunning

Maak een afspraak

Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een omgevingsvergunning of melding nodig. Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning maar ook in vele andere gevallen (wijzigen aantal woongelegenheden, inrichten van een zorgwoning, uitbreiden van een woning, ophogen van gronden,...). In sommige gevallen is er een vrijstelling van melding en vergunning.
Meer concrete uitleg over hoe je je vergunning aanvraagt of melding indient en over wanneer je een architect nodig hebt vind je via www.omgevingsloketvlaanderen.be.  

De Vlaamse Regering heeft op 20 maart resp. 24 maart het nooddecreet en -besluit wat betreft de omgevingsvergunning ten gevolge van het coronavirus goedgekeurd.

Deze noodmaatregelen voorzien aanpassingen aan de normale procedures. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden:

  • alle dossiers waartegen nog een beroepsprocedure lopende was of mogelijk was tot minstens 24 maart
  • alle aanvragen ingediend vanaf 24 maart t.e.m. 24 april

De termijnen worden als volgt verlengd (de opgegeven termijnen gelden vanaf de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring van het dossier):

  • Beslissingstermijn in eerste aanleg voor de gewone procedure (met openbaar onderzoek) wordt verlengd met 60 dagen tot 165 dagen in totaal

  • Beslissingstermijn in eerste aanleg voor de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek) wordt verlengd met 30 dagen tot 90 dagen in totaal

  • Beslissingstermijn in graad van beroep wordt verlengd met 60 dagen tot 120 dagen (vereenvoudigde procedure) of 165 dagen (gewone procedure) in totaal

  • Termijn om een administratief beroep voor de deputatie in te stellen wordt verlengd met 30 dagen tot 60 dagen in totaal (ongeacht of de beslissing over dat dossier genomen werd voor of na inwerkingtreding van het besluit, zolang de oorspronkelijke beroepstermijn van 30 dagen nog niet afgelopen was )

  • Termijn om een schorsings- en/of vernietigingsberoep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (na administratief beroep) wordt verlengd met 30 dagen tot 75 dagen.

  • Termijn om gebruik te mogen maken van een omgevingsvergunning: wordt verlengd met 30 dagen tot 65 dagen in totaal.

LET OP: Voor vergunningen afgeleverd voor 24 maart geldt een bijzondere regeling. Meer hierover vindt u op de pagina “bekendmakingen”. De link vindt u hieronder terug.

Meer informatie over de impact van de noodmaatregelen op de openbare onderzoeken vindt u hier.

Meer informatie over de impact van de noodmaatregelen op de bekendmaking van de vergunning, de beroepstermijn en de wachttermijn die gerespecteerd moet worden vooraleer gestart kan worden met de werken vindt u hier.

Alle bovenvermelde termijnen zijn voorwaardelijk, en kunnen ingeval van een verlenging van de noodsituatie ook verder verlengd worden. Wij zorgen voor een update van de actuele situatie op deze pagina. We raden u aan deze regelmatig te consulteren om op de hoogte te blijven van de meest actuele termijnen.

In geval van vragen of onduidelijkheden, aarzel niet om ons te contacteren. Momenteel doet u dat best via mail op bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be.

 

Daarenboven moeten bepaalde projecten onderworpen worden aan een project-m.e.r.-screening, dit is een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn. Meer informatie, voorbeelden en formulieren vind je hier.

Afhankelijk van de te volgen procedure is een andere kostprijs van toepassing.