Leegstandspremie

OPGELET: de gemeenteraad van de stad Kortrijk keurde op 8 mei 2017 een nieuw reglement goed waarbij het huidige reglement werd opgeheven. Deze premie kan niet langer aangevraagd worden. De nieuwe premies: verhuispremie, activeringspremie, samenvoegpremie, gevelrenovatiepremie, premie wonen/werken boven winkels en de vernieuwde starterspremie kunnen vanaf 1 juni opnieuw aangevraagd worden.

Omschrijving

De stad Kortrijk wil met deze maatregel langdurig leegstaande panden in stedelijke kern een economische (her)bestemming geven.

Voorwaarden

Je moet jouw activiteiten uitvoeren in hoofdberoep en een structureel leegstaand pand in de stedelijke kern een nieuwe invulling geven. De straten op het grondgebied Kortrijk die tot de stedelijke kernen behoren, kan je terugvinden in de bijlage van het stedelijk reglement ter bevordering van de economische activiteit.

Het bewijs van leegstand kan ondermeer geleverd worden door:

 • voor woningen en kleine bedrijfsgebouwen (kleiner dan 500 m2): deze die op de lijsten van de leegstaande, verwaarloosde, ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden werden geregistreerd door de stedelijke diensten;
 • bedrijfspanden die aan de Vlaamse administratie ter registratie werden overgemaakt;
 • bedrijfspanden waarvan je kan bewijzen dat ze op het ogenblik van de aanvraag meer dan 6 maanden leeg staan door onder andere:
  • getuigschrift van faillissement afgeleverd door de curator, minstens 6 maand voor aanvraag van de premie;
  • getuigschrift van een notaris of een immobiliënkantoor waaruit blijkt dat het leegstaand pand te huur of te koop werd aangeboden minstens 6 maanden voor aanvraag van de premie samen met de facturen van maatschappijen voor nutsvoorzieningen die dateren van minstens 6 maanden voor aanvraag van de premie.

Als je de premie aanvraagt voor een vennootschap moet minimaal 51% van de aandelen in handen zijn van een natuurlijke personen die onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen en die daadwerkelijk het dagelijks beheer van de onderneming waarnemen. 

Aanvraag

Na contactname met Economie Kortrijk voeren wij een verkennend gesprek met je. Als jouw dossier in aanmerking komt voor deze premie, krijg je aanvraagformulier en een standaardformulier voor de opmaak van een financieel plan mee. Het financieel plan is een essentieel onderdeel van de aanvraag. Besteed hier de nodige aandacht aan en maak dit op in samenwerking met je boekhouder of accountant en geef voldoende uitleg en commentaar bij de vermelde cijfers. Gebruik bij voorkeur het aangeleverde standaardformulier. 
Je maakt jouw dossier over aan de het College van Burgemeester en Schepenen per aangetekend schrijven of je geeft het af bij Economie Kortrijk.

Verder verloop

Economie Kortrijk controleert de ingediende documenten. Als alles volledig is, zal Economie Kortrijk jouw dossier voorleggen aan de adviescommissie "stedelijk reglement ter bevordering van de economische activiteit" dat het College van Burgemeester en Schepenen adviseert. Deze adviescommissie wordt twee keer per jaar georganiseerd (juni/juli en november/december).

Bij een positieve behandeling ontvang je een leegstandscontract.

De uitbetaling gebeurt op basis van de voorgelegde bewijsstukken.

Bedrag van de premie

De stad Kortrijk voorziet een mogelijke tussenkomst van het totaal van de met facturen bewezen kosten voor:

 • registratierechten bij een aankoop van een pand voor ondernemersdoeleinden (max 20%);
 • verfraaiings- inrichtings- en/of beveiligingswerken aan panden bestemd voor ondernemersdoeleinden (max 20%);
 • honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemersdoeleinden (max 20%);
 • inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscursussen voor ondernemersdoeleinden (max 50 %).

De kosten voor cursussen en professioneel advies en begeleiding komen enkel in aanmerking als je sinds minder dan 2 jaar onderworpen bent aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

De premie kan maximaal € 5000,00 bedragen.

Wetgeving of reglement

Meer info

Als je meer informatie wenst, neem je best contact op met Economie Kortrijk.

Verantwoordelijke dienst