Immobiliën van de stad verwerven?

Omschrijving

De stad is eigenaar van verschillende gronden en gebouwen op het grondgebied groot-Kortrijk en kan overgaan tot de verkoop (of verhuur, of ingebruikgeving) van een overbodig geworden gebouw, een perceel bouwgrond of een strook restgrond.

Huidig Aanbod

Voorwaarden

De stad is wettelijk verplicht om bij het vervreemden van stadseigendommen, in principe altijd openbaar te verkopen, zodat de gehele bevolking de gelegenheid krijgt om een bod uit te brengen.

In uitzonderlijke gevallen, dit is als er slechts één aanpalende eigenaar interesse heeft of dat de aanvragende organisatie een doelstelling van sociaal nut nastreeft, kan er tot een onderhandse verkoop worden overgegaan.

Aanvragen

Wie?

Iedereen die interesse heeft om een (deel van) perceel grond of gebouw, eigendom van de stad aan te kopen, te huren of te gebruiken.

Wanneer?

Je kan steeds je interesse laten blijken.

Hoe?

Een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk met aanduiding van het (deel van) eigendom.

Verder verloop

De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de bevoegde stadsdiensten, waarna het college van burgemeester en schepenen een principiële beslissing over de aanvraag zal nemen. Nadat er een akkoord is bereikt tussen de aanvrager en de stad over alle voorwaarden, wordt het dossier voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Na het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid, kan de akte verleden worden.

Kosten

Alle kosten verbonden aan een verkoop zijn ten laste van de aanvrager.

Meer Info

Indien je je wil kandidaat stellen om in aanmerking te kunnen komen voor een lot bouwgrond in een stadsverkaveling, dan richt je je kandidaatstelling aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk,
Je wordt dan opgenomen op de kandidatenlijst.