Beroepskaart voor vreemdelingen

Omschrijving

Alle niet-Belgen die in België een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen, hetzij als natuurlijke persoon, hetzij binnen een vereniging of een vennootschap naar rechte of in feite, moeten op grond van artikel 1 van de wet van 19 februari 1965 in het bezit zijn van een beroepskaart. Bepaalde categorieën vreemdelingen zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart, hetzij wegens de aard van de activiteit, hetzij wegens de aard van het recht tot verblijf, hetzij wegens de uitvoering van internationale verdragen. 

Voorwaarden

Er worden drie criteria gehanteerd bij het al dan niet toekennen van een beroepskaart:

  1. het recht op verblijf: indien men niet over een verblijfsvergunning in België beschikt, moet men deze verblijfsvergunning aanvragen bij de diplomatieke of consulaire post op hetzelfde ogenblik als de aanvraag van de beroepskaart;
  2. het naleven van de reglementaire verplichtingen: bij een eerste aanvraag wordt gecontroleerd of je over de toegang tot het beroep beschikt, indien dit voor jouw activiteit vereist is;
  3. het belang van het project voor Vlaanderen: dit belang wordt beoordeeld in termen van economisch nut, zoals het beantwoorden aan een economische behoefte, het scheppen van werkgelegenheid, nuttige investeringen, de economische weerslag op de ondernemingen in Vlaanderen, het bevorderen van de export, vernieuwende of gespecialiseerde activiteit. Er kan ook een beoordeling gemaakt worden in termen van sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut. Bij de hernieuwingsaanvraag wordt gecontroleerd of de meerwaarde voor Vlaanderen die vooropgesteld werd in de eerste beroepskaartaanvraag (bv. jobcreatie, investeringen,…) effectief gerealiseerd werd.

Aanvraag

Een aanvraag tot het verkrijgen, tot wijziging, tot hernieuwing of tot vervanging van een beroepskaart wordt ingediend bij:

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, indien de buitenlandse zelfstandige in het buitenland verblijft;
       
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze indien de buitenlandse zelfstandige beschikt over een geldig verblijf in België. Als geldig verblijf worden aanvaard: “attest van immatriculatie model A” of een “bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister” (= elektronische verblijfskaart type A).

Indien men om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kan indienen, kan men de aanvraag indienen hetzij bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land, hetzij bij een ondernemingsloket. Deze laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijk akkoord van de Vlaamse Minister van Werk en van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Verder verloop

De diplomatieke/consulaire post of het ondernemingsloket die de aanvraag ontvangt, maakt deze binnen de vijf dagen na ontvangst over aan de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie.

De gewestelijke dienst Economische Migratie gaat na of de aanvraag ingediend werd conform de regelgeving. Indien dit zo is gaat de dienst over tot het inhoudelijke onderzoek. De gewestelijke dienst Economische Migratie neemt op basis van het inhoudelijke onderzoek een beslissing.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om u als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer of, voor gereglementeerde beroepen, de specifieke beroepsbekwaamheid, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Wetgeving of reglement

Meer info

Verantwoordelijke dienst