Stedenbouwkundige inlichting, attest, melding of vergunning en verordening

Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een stedenbouwkundige melding of vergunning nodig. Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning maar ook in vele andere gevallen (wijzigen aantal woongelegenheden, inrichten van een zorgwoning, uitbreiden van een woning, ophogen van gronden,...). In sommige gevallen is er een vrijstelling van melding en vergunning. Meer concrete uitleg over hoe je je vergunning aanvraagt of melding indient en over wanneer je een architect nodig hebt vind je via ons overzicht van meldingen of vergunningen. Daarenboven moeten bepaalde projecten onderworpen worden aan een project-m.e.r.-screening, dit is een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn. Meer informatie, voorbeelden en formulieren vind je hier.

De vergunning of melding aanvragen gebeurt bij het stadsbestuur. Je kan je aanvraag in het stadhuis afgeven of aangetekend per post opsturen. Voor elk type van aanvraag bestaan andere formulieren en een andere kostprijs

Als je een concreet bouwproject hebt maak je best een afspraak met een medewerker van de directie Stadsplanning en -ontwikkeling. Je kan er advies krijgen rond je bouwplannen en ook te weten komen welke voorschriften er gelden.

 

Verkavelingsvergunning

Met verkavelen wordt het verdelen van een grond in twee of meer kavels bedoeld. Hiervoor is een verkavelingsvergunning vereist. Net als bij de stedenbouwkundige vergunning gebeurt de aanvraag bij het stadsbestuur. Je kan je aanvraag aan de blauwe balie 'Bouwen' van het stadhuis afgeven of aangetekend per post versturen.

Ook aan een verkavelingsproject moet doorgaans een project-m.e.r.-screeningsnota toegevoegd worden. 

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal kavels.
Je concrete plannen leg je best voor aan een medewerker van de directie Stadsplanning en -ontwikkeling, na het maken van een afspraak.

 

Stedenbouwkundige verordeningen

Bij het bouwen en verbouwen moet je voldoen aan een reeks voorschriften, van RUP's, verkavelingen, maar ook voorschriften van verordening. 

Een overzicht van de gewestelijke verordeningen vind je op de site van de Vlaamse Gemeenschap.

Een overzicht van de provinciale verordeningen vind je op de site van de provincie West-Vlaanderen.

De algemene stedelijke verordening is herwerkt, deze vervangt alle geldende verordeningen. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurt op 16 april en treedt in werking op 24 april 2013. De bundel geeft je een overzicht van deze verordening, een korte toelichting is terug te vinden in de presentatie van de verordening.

De stad beschikt over een woningtypetoets. Hiermee kan de (on)gewenstheid of (ir)relevantie van een woningtype beoordeeld worden.  

 

Openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken worden steeds door het stadsbestuur georganiseerd. Deze onderzoeken gaan na of er  bezwaren zijn tegen een bouwwerk of een verkaveling.

Een openbaar onderzoek kan noodzakelijk zijn bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning (bij een wijziging op de perceelsgrens, bij een zonevreemd gebouw,...).

Voor alle verkavelingsaanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, behalve als de aanvraag ligt binnen een bijzonder plan van aanleg (BPA) of binnen een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

 

Stedenbouwkundige attesten en inlichtingen

Om te weten of je grote project in aanmerking komt voor een vergunning is het mogelijk een stedenbouwkundig attest aan te vragen. Hiervoor moeten een aanvraagformulier samen met een schetsontwerp van de geplande werken ingediend worden.
Wordt je aanvraag gunstig geadviseerd dan blijft het attest 1jaar geldig, onder voorbehoud van wijziging van het geldende RUP of van de regelgeving in die periode.

Een stedenbouwkundige inlichting geeft voor een perceel weer in welke zonering het perceel gelegen is volgens het gewestplan en of hetzij een RUP, hetzij een BPA, hetzij een verkaveling van toepassing is en welke specifieke voorschriften gelden. De aanvraag gebeurt door middel van een specifiek formulier.

Je aanvraag voor een stedenbouwkundig attest of voor een stedenbouwkundige inlichting dien je in bij de blauwe balie ‘Bouwen' van het stadhuis of kan je aangetekend per post versturen.

 

Vergunningenregister

Het vergunningenregister bevat voor het ganse grondgebied van de stad per kadastraal perceel de stand van zaken inzake meldingen, vergunningen, overtredingen en procedures over vergunningen.

Dien je bouwaanvraag digitaal in.

 

Zie ook