Vacature jurist (A1a-A3a)

14 mei 201803 juni 2018
logo groep Kortrijk

Kortrijk zoekt een jurist en legt een wervingsreserve aan voor juristen binnen Groep Kortrijk.

 

De job

Als jurist maak je deel uit van het team Juridische Zaken binnen de GROEP Kortrijk (stad, OCMW en AGB’s). Je werkt samen met je collega’s juristen en je ondersteunt het beleid, het management en de verschillende diensten van de organisatie met juridisch advies. Je anticipeert op (terugkerende) problemen. Je bent verantwoordelijk voor correcte vertaling van beslissingen, afspraken, samenwerkingen, enz. in de opmaak van documenten. Je volgt procedures op.

 

Verantwoordelijkheden

• Je anticipeert op juridische problemen binnen de organisatie en waar nodig zoek je creatief naar oplossingen om ook in de toekomst gelijkaardige problemen te voorkomen.

• Je stelt je flexibel op wat de juridische materie betreft, bv. de opmaak van een RUP, vreemdelingenzaken, tuchtprocedures, aansprakelijkheidsdossiers, vastgoedmateries, reglementen, … Je evolueert mee met de steeds complexer wordende juridische problematieken en bent bereid je te verdiepen.

• Je adviseert het beleid, het managementteam en de interne diensten op juridisch vlak in een – ook voor niet-juristen - verstaanbare taal. Je wijst hen op het bestaan van bepaalde wetgeving en je licht het belang van de naleving ervan toe. Je onderzoekt problematieken op vraag van een orgaan of dienst. Je licht je standpunt toe en je geeft duidelijk aan wat wel en wat zeker niet kan.

• Samen met de aangestelde advocaat volg je de gerechtelijke procedure op waarbij de GROEP Kortrijk betrokken is. Dit kan gaan om procedures voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State, burgerlijke rechtbank, politierechtbank (G.A.S.), arbeidsrechtbank, enz.

• In projectgroepen ben je betrokken om de nodige juridische ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de stationsomgeving, het realiseren van een nieuw erfgoeddepot, …

• Je bent verantwoordelijk voor de correcte vertaling van de afspraken die gemaakt worden tussen een entiteit van de GROEP Kortrijk en een derde, bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst, een concessie, een gebruiksovereenkomst, een dading, …

• Je schrijft onderbouwde ontwerpbeslissingen en brieven, bijv. ingebrekestellingen, kennisgevingen, nota’s voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, …

Download de volledige functiebeschrijving als pdf-bestand

 

De toelatingsvoorwaarden

Via aanwerving:

 • Je hebt een masterdiploma of licentiaatsdiploma in de rechten.

Via interne en externe personeelsmobiliteit (voor medewerkers van de stad, het OCMW, AGB SOK en AGB Parko):

 • Je hebt 12 maand graadanciënniteit op A-niveau en een gunstig resultaat voor de laatste periodieke evaluaties.
 • Én je hebt een masterdiploma of licentiaatsdiploma in de rechten.

Via bevordering (voor medewerkers van de stad, het OCMW, AGB SOK en AGB Parko):

 • Ofwel: Je hebt 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau en een gunstig resultaat voor de laatste periodieke evaluaties.
 • Ofwel: Je hebt 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau, 6 jaar dienstanciënniteit en een gunstig resultaat voor de laatste periodieke evaluaties.
 • Én je hebt een masterdiploma of licentiaatsdiploma in de rechten.

 

Het aanbod

 • een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau (na 2 x 6 maand bepaalde duur)
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar 
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen
 • bruto jaarloon - zie bijlage loonschalen. Opgelet: Te vermenigvuldigen met index 1,6734 om actueel bedrag te bekomen. Dit bedrag is evenwel nog zonder extra's zoals vakantiegeld of eindejaarspremie.

 

De selectieprocedure
 

1. Screening van cv op diplomavoorwaarden: master/licentiaat in de rechten.

2. Case (eliminerend, 60/100). Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het interview.

3. Interview: Tijdens dit gesprek gaan we verder in op je kennis en ervaring, je motivatie, jobinzicht en persoonlijkheid. 

4. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervings- of bevorderingreserve voor de functie van jurist (A1a-A3a) en gelijkaardige functies, met een geldigheidsduur van 2 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Solliciteren

Inschrijven kan tot en met 3 juni 2018.
Inschrijvingsformulier 

Merk op : je kan enkel digitaal solliciteren via deze link.

Meer info : voor meer informatie kan je terecht bij Team HR - Leen Hooghe - 0473 86 28 34 of vacatures@kortrijk.be.

Bij Groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Jurist aan het werk