Vacature gebiedswerker

Stad Kortrijk zoekt versterking voor het team Gebiedswerking.

De job

Stad Kortrijk is een grote werkgever. Meer dan 800 personeelsleden werken iedere dag aan een zeer gevarieerde dienstverlening. Als gebiedswerker word je ingezet in een aantal van de 14 deelgebieden van Kortrijk om de leefbaarheid van een bepaald stadsdeel of wijk te behouden of te verhogen. Je houdt permanent de vinger aan de pols over de toestand van de deelgebieden. Je vervult een brugfunctie tussen het stadsbestuur en de lokale inwoners. Je detecteert zowel bedreigingen als opportuniteiten en formuleert voorstellen tot actie.

Verantwoordelijkheden

Je houdt vinger aan de pols in je deelgebieden en vervult hierbij een brugfunctie tussen het stadsbestuur en de lokale betrokkenen. Je detecteert zowel mogelijke bedreigingen als opportuniteiten, je signaleert deze aan de bevoegde teams en je formuleert waar mogelijk voorstellen tot actie. Je doet dit door middel van dataverzameling en –analyse en netwerkmomenten via gebiedsteams (overleg met alle professionele actoren van stad, OCMW en PZVlas). Ook omgekeerd wordt jouw expertise ingezet voor specifieke communicatie naar de deelgebieden.

Je faciliteert en stimuleert burgerinitiatieven: eerste generatie (inspraak), tweede generatie (interactieve beleidsvorming), derde generatie (initiatief komt van de burgers en de overheid participeert erin.)

Je staat in voor de procesbegeleiding bij stedelijke ingrepen met een impact op het lokaal weefsel van je deelgebieden. Bij grotere (stads)projecten die vanuit het team Planning en Openbaar Domein opgestart worden, werk je samen met de projectleider aan de communicatie en participatie.

Je gaat proactief op zoek naar vernieuwende participatiemethodieken om zoveel mogelijk inwoners van de stad te betrekken bij het beleidsproces. Je durft te experimenteren.

De voornaamste werkvormen zijn momenteel: Kortrijk Doet Mee, Kortrijk Spreekt Op Toer, Budget Games, Procesbegeleiding bij (stads)projecten, tijdelijke invulling leegstaande gebouwen (bv. Villa Overleie, Raadskelder, …, gebiedsteams, communicatie verzorgen in de deelgebieden via gebiedswebsites, facebookpagina, begeleiding dorpskranten, …

Kenniscompetenties

Je hebt inzicht in participatiemethodieken.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van de bachelordiploma.

Een graduaatsdiploma dat gelijkgesteld is met een bachelordiploma, komt ook in aanmerking. (regelgeving op https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigs...)

Procedure

  1. Screening toelatingsvoorwaarden
  2. Thuisopdracht: Wordt opgestuurd per mail op 22 februari 2018; deadline op 25 februari 2018. De minimumscore is 60/100 om als geslaagd te worden beschouwd. De 10 kandidaten met de hoogste scores worden uitgenodigd voor het interview.
  3. Competentiegericht interview op 12 of 13 maart 2018

Meer info

Team HR – Leen Hooghe – 056 27 86 84

Team Gebiedswerking – Ruth Vandenberghe - 0472 60 38 45

Solliciteren

Schrijf je digitaal in tot en met 20 februari 2018, enkel via https://www.jobsolutions.be/register/2235 .

Download de gegevens over deze vacature als pdf-document

Opgemaakt op: 06/02/2018

Reactie toevoegen