Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid (A1a-A3a)

12 november 201915 december 2019

Kortrijk is de laatste jaren uitgegroeid tot een dynamische centrumstad.
Als Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid maak je letterlijk de stad voor onze inwoners, onze ondernemingen en iedereen die de stad wil komen beleven. 
Het ambitieniveau ligt hoog in Kortrijk, het bestuursakkoord ‘Beste Stad van Vlaanderen’- het ruimtepact 2025 vormen hierbij de leidraad.
De stad voert een gericht beleid naar stadsontwikkeling en stadsverfraaiing. Er is een sterke traditie van stadsvernieuwing met grote en kleine ingrepen, met aandacht voor participatie van bewoners en betrokken actoren.
Jouw team vormt de motor voor de opbouw van stadsvernieuwingsprojecten, masterplannen, RUP’s, vastgoedontwikkeling, klimaatbeleid, mobiliteitsbeleid en dit in samenwerking met beleidsmakers en betrokken actoren.
Met jouw team sta je in voor de ruimtelijke vormgeving en uitstraling van de stad, zorg je ervoor dat de stad haar klimaatambities waarmaakt en werk je verder aan de verkeersleefbaarheid van de Stad.

De job
 • Je bouwt verder op het DNA van de stad en op de ambities uit het bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen en uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen. Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover dat alle acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken.

 • Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau met aandacht voor alle actoren en stakeholders. Je stuurt de beleidsplanning aan, onder meer via het nieuw op te maken mobiliteitsplan en het ruimtelijk beleidsplan. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit staan centraal met bijzondere aandacht voor klimaat, mobiliteit en publieke ruimte. Je werkt voor elke burger, elke ondernemer en elke gebruiker en bezoeker van de stad.

 • Je kent de evoluties en de uitdagingen voor al je beleidsthema’s. Je hebt oog voor de relevante trends, voor evoluties op regionaal en Vlaams niveau. Je werkt in een omgeving met mondige burgers en stakeholders en speelt daar intelligent op in. Je wacht niet op draagvlak, maar je bouwt dat draagvlak elke dag zelf mee op zodat de stad haar ambities kan waarmaken.

 • Je bent actief betrokken bij het omzetten van de algemene beleidsvisie in doelstellingen en acties. Je bewaakt de realisatie daarvan. Je zet de mensen in je team en de middelen van de stad efficiënt, verstandig en zorgvuldig in. Je bent vertrouwd met de beleidsinstrumenten waaronder ruimtelijke planning en andere aspecten van het grondbeleid. Je hebt aandacht voor haalbaarheid, risicobeheersing en de gedragenheid van je beslissingen.

 • De financiële opvolging en het bewaken van de timing van al je projecten is één van je hoofdopdrachten. Je stuurt tijdig bij en kan intelligente oplossingen bieden voor onvoorziene meervragen. Je draagt de kredietverantwoordelijkheid over een substantieel deel van de stedelijke investeringsmiddelen.

 • Je zorgt voor inhoudelijke samenhang van het omgevingsbeleid. Je verbindt je team met de andere delen van de organisatie en je creëert synergieën tussen verschillende thema’s en projecten. Je zorgt dat de know-how in je team doorwerkt tot diep in de organisatie en, omgekeerd, zorg je ervoor dat de uitdagingen van andere teams (bvb. het uitbouwen van stedelijke voorzieningen, het ondernemingsbeleid,… ) gekend zijn in jouw team. Op die manier zorg je dat je team voor de hele organisatie en ultiem voor elke Kortrijkzaan werkt. Je zorgt dat het belang van duurzame ruimtelijke ontwikkeling als een evidentie geldt voor elke fysieke verandering van de stad.

 • Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling en voor die van iedereen binnen je team, om zo de kwaliteit voortdurend te verhogen en om te kunnen anticiperen op nieuwe uitdagingen. Je coacht en begeleidt je teamleden om hen te ondersteunen bij de realisatie van de ambities van de stad en van je team in het bijzonder. Je zorgt dat de taken van elk lid van je team duidelijk zijn en dat iedereen weet wat hij van wie kan verwachten en wat anderen van hen mogen verwachten.

 • Je verbetert de werking van de organisatie. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid en je koppelt waar dat nodig is terug naar je clustermanager of het MAT. Je zorgt er samen met het HR-team voor dat je medewerkers tevreden zijn en dat hun talenten zo goed mogelijk tot hun recht komen.

  De volledige functiebeschrijving vind je hier
   

Wat biedt de stad Kortrijk als werkgever ?

 De vacature wordt ingevuld in contractueel verband. van onbepaalde duur.
Voor jobs in een contract van onbepaalde duur, voorzien wij ook een gratis hospitalisatieverzekering. Indien er kinderen ten laste zijn, dan nemen wij de helft van de premie voor onze rekening. De partner kan aansluiten aan een gunstig tarief.
We bieden daarnaast ook nog maaltijdcheques van 5,5 euro, gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, een fietsvergoeding van 0,24 euro per km.
De verloning is ingeschaald op A1a-A3a- niveau. Nuttige ervaring uit de privé en de openbare sector kan meegenomen worden, met een maximum van 18 jaar. De berekening hiervan gebeurt door de personeelsdienst op basis van je cv, je tewerkstellingsattesten en bijkomende informatie vanuit de selectieprocedure.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Er zijn veel kansen om opleiding te volgen die nuttig is voor de job. Omdat we een grote organisatie zijn, stimuleren we interne jobrotatie zodat medewerkers niet vastroesten in de job en hun talenten kunnen aanscherpen.
 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden ?
 • Werving :
  • Een masterdiploma bij voorkeur in de richting architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en min. 2 jaar aantoonbare relevante ervaring binnen het vakdomein.
   of
  • Geen masterdiploma maar wel min. 2 jaar aantoonbare relevante ervaring binnen het vakdomein en slagen voor een niveau- en capaciteitstest.
   De niveau en capaciteitstest  bestaat uit een intelligentietest : Voor deze non-verbale mentale capaciteitstest is probleemoplossend vermogen nodig.. deze test meet observatievaardigheden, het vermogen helder te denken en intellectuele capaciteit en efficiëntie. De test meet het vermogen om nieuwe concepten te formuleren en beperkt de invloed van taalvaardigheden. De test is geschikt voor kandidaten op hoog niveau. Het resultaat van de niveau- en capaciteitstest is geslaagd of niet geslaagd.
   De geslaagde kandidaten van de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de case en de uitgebreide mondelinge proef.
 • Interne en externe personeelsmobiliteit :
  • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.
 • Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit :
  • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie
   of
  • minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4-C5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.
    
Hoe verloopt de selectieprocedure ?
 • Deel 1 : Screening van CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 
 • Deel 2 : Case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef
  • Thuisopdracht : case : op  donderdag 19 december 2019 wordt je een case, via mail, toegestuurd. Je krijgt de tijd tot en met zondag 5 januari 2020 om 23u59 om ons te case terug te bezorgen via mail.
  • Uitgebreide mondelinge proef : vooropgestelde datum :  maandag 13 januari 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen)
   • Toelichting thuisopdracht
   • Vraagstelling jury
   • Gedragsgericht interview met leidinggevend rollenspel

Resultaat : Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure : 50/100
Wervings- en bevorderingsreserve : De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervings- en bevorderingsreserve van "Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid (A1a-A3a) in contractueel verband, geldigheid 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging

Hoe deelnemen ?
Inschrijven kan tot en met 15 december 2019 - enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/4472

Meer informatie ?
Neem contact op met team HR via vacatures@kortrijk.be of Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 

 

Wat is de visie van de stad Kortrijk?
 

KORTRIJK kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening.
KORTRIJK is een stad waar iedereen meetelt.
KORTRIJK wil de beste stad van Vlaanderen zijn vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit.
Onze medewerkers dragen deze visie mee in al onze dienstverlening. Vanuit de helpdesk 1777, aan de balie in een dienstencentrum of bij burgerzaken, in onze sportcentra en bibliotheken, in het containerpark, de technische dienst, de boekhouding, de communicatiedienst, de maaltijdbedeling, de sociale dienst, … Enzovoort.
 

Welke waarden verwachten wij van onze medewerkers?

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. We zijn dus op zoek naar heel veel verschillende profielen. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten.
Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.
 

Samen

Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk.
Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar te leren en om elkaar nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks elkaar, maar mét elkaar. Kortrijk als werkgever investeert samen met haar medewerkers in een leuke werksfeer, in wederzijds vertrouwen en in een interessante loopbaan.
Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We onderhouden goede relaties met onze partners en kunnen op hen rekenen om onze dienstverlening nog beter te maken. We houden van het principe van wederkerigheid. Ook wij zijn een betrouwbare partner en maken onze beloftes waar.

 

Divers

In Kortrijk is er plaats voor iedereen.
Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van hun medewerkers, maar ook voor de medewerkers die het moeilijker hebben om mee te evolueren. We hebben ook respect voor elkaar, er is ruimte voor ieders mening en we stellen ons loyaal op. Enkel dankzij de diversiteit aan talenten kunnen we onze doelstellingen bereiken.
Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze klanten daagt ons uit om bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op de verschillende doelgroepen in onze samenleving. We willen een stem geven aan kinderen en jongeren, aan mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die moeite hebben met technologie, aan geboren en nieuwe Kortrijkzanen, aan de  hoogopgeleiden en de ondernemers, maar ook aan de inwoners die het financieel moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van haar inwoners.

 

Ondernemend

Kortrijk heeft ambitie.
De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. Daarom geeft Kortrijk als werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien. Medewerkers stellen zich positief-kritisch op, worden gestimuleerd om out of the box te denken en spreken in termen van opportuniteiten in plaats van problemen. Leidinggevenden moedigen hun medewerkers aan om te groeien in hun job en waarderen de inzet van hun team, ook als het eens tegenzit.
Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar wat er rond ons gebeurt en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met een stevige portie durf en ondernemerschap, kunnen op Kortrijk rekenen om hen te ondersteunen. Als mensen naar Kortrijk kijken, dan zien ze dat het er bruist.

 

Open

Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie.
Kortrijk is een grote werkgever met een enorme divers aanbod aan dienstverlening. Toch weet elke medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem verwacht wordt. Leidinggevenden en medewerkers onderhouden een open relatie waarin plaats is voor wederzijdse feedback. Ons organogram schept duidelijkheid, maar trekt geen grenzen. Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken over het muurtje.
De samenleving en onze dienstverlening worden steeds complexer. We communiceren duidelijk waar we voor staan en we horen graag of onze manier van werken nog beter kan. We zijn bereid om in dialoog te gaan. We zorgen ervoor dat informatie onze inwoners en organisaties op een snelle, eenvoudige en begrijpelijke manier bereikt. We zetten in op bereikbaarheid en service.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.
Beeld Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid