Teamverantwoordelijke Sport (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Dinsdag 20 april 2021
20 april 202119 mei 2021

Als teamverantwoordelijke Sport geef je leiding aan een team van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitrol van een duurzaam sportbeleid in Kortrijk.
Je coacht en begeleidt jouw team in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijke en/of organisatorische -soms complexe- opdrachten/dossiers/projecten met als doel te bouwen aan een duurzaam en gedragen sportbeleid in Kortrijk. Je zorgt ervoor dat de resultaten van jouw team steeds overeenstemmen met het bestuursakkoord en je verliest ook de langetermijnplanning niet uit het oog. Voor een aantal beleidsmatige thema’s sta je zelf mee in voor de uitvoering van opdrachten/dossiers/projecten.
 
Als teamverantwoordelijke zorg je ervoor dat het sportbeleid in Kortrijk antwoord biedt op de maatschappelijke trends en innovatieve tendensen uit de sector. Je durft met het team innoveren en experimenteren. Daar waar nuttig en mogelijk geef je deze vernieuwde werking een plaats binnen het reguliere sportbeleid van de stad. 
 
Raadpleeg hier de infobundel

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in een dynamisch team dat het sportbeleid van de stad Kortrijk op een innoverende en kwalitatieve manier vormgeeft. Het team bestaat uit ongeveer 70 medewerkers (sportzaalmedewerkers, sportbeheerders, deskundigen in diverse beleidsthema’s op vlak van sport en bewegen, sportlesgevers …)

Team sport zet in op een sterk educatief en gedifferentieerd sport- en beweegaanbod in samenwerking met heel wat interne en externe partners, heeft een goed uitgebouwd ondersteuningsbeleid en staat in voor de ontwikkeling en exploitatie van duurzame sport- en beweeginfrastructuur in de stad en deelgemeenten. Daarnaast zet team sport ook in op topsport, gamification en e-sport. 

Team sport durft experimenteren op vlak van nieuwe trends in het sportlandschap en stippelt tegelijkertijd een degelijke langetermijnvisie m.b.t. sport en bewegen in de stad uit. 

Team sport maakt deel uit van de directie Vrije Tijd waar steeds gezocht wordt naar meerwaarde in afstemming en samenwerking tussen de teams én met respect voor de eigenheid van de diverse sectoren.

 

Wat is JOUW ROL ALS LEIDINGGEVENDE? 

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatgerichte aanpak met een mensgerichte houding.

Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie.

Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te sturen wanneer dat nodig is.

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
  Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau mee aan de kwalitatieve uitbouw van een vooruitstrevend sportbeleid in Kortrijk
 • Je coördineert de werking van het team. 
  Je staat in voor de kwalitatieve werking van je team. Ondanks de private en publieke stelsels waarin we als werkgever werken en de verschillende deelteams, zorg je ervoor dat jouw teams als een samenwerkend geheel functioneert. 
 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  Je zorgt ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen.  Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren, afspraken maakt, begeleidt of bijstuurt waar nodig. 
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie. 
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van de directie Vrije Tijd. Door voorbereidende analyses uit te voeren en degelijke visies uit te werken, geef je mee advies rond haalbaarheid van projecten.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise. 
  Je blijft op de hoogte van het veranderede sport- en beweeglandschap en weet deze vlot te implementeren. 
   
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 
 • Je hebt een hart voor sport en je hebt daarnaast ook aantoonbare ervaring binnen het professioneel sportbeleid.
 • Je bent flexibel en geëngageerd. Je toont je betrokkenheid onder meer door aanwezig te zijn op wedstrijden, persvoorstellingen, sportevenementen, … en je maakt van deze gelegenheden gebruik om je netwerk uit te breiden.
 • Je herkent jezelf in de waarden van Kortrijk en kan je scharen achter onze visie op leidinggeven.
   
WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V. 

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 
   

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via werving als je een masterdiploma hebt. Aantoonbare ervaring binnen het professioneel sportbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
 • Je kan ook deelnemen via werving als je geen masterdiploma hebt, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Aantoonbare ervaring binnen het professioneel sportbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via bevordering als je minstens 4 jaar graadanciënniteit hebt op B-niveau binnen stad of OCMW Kortrijk, of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen stad of OCMW Kortrijk. Aantoonbare ervaring binnen het professioneel sportbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
 • Je kan deelnemen via interne en externe personeelsmobiliteit als je minstens 12 maand graadanciënniteit hebt op A-niveau binnen de stad of het OCMW Kortrijk. Aantoonbare ervaring binnen het professioneel sportbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
HOE VERLOOPT DE SELECTIEPRECEDURE? 
 • Screening CV
  Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.
  Externe kandidaten die deelnemen via werving zonder masterdiploma, moeten eerst slagen voor een niveau- en capaciteitstest. Andere kandidaten zijn hiervan vrijgesteld.
   

 • Deel 1: Speed interview
  Tijdens een kort gesprek (digitaal) wordt naar enkele essentiële elementen gepeild zoals ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie. Het minimale resultaat om door te stromen naar het volgende deel (gecombineerde proef van case en interview) is 60/100.

  Timing: 28 mei 2021
   

 • Deel 2: Gecombineerde proef van case en interview
  De kandidaat bereidt een case voor en licht deze toe tijdens het interview.
  Tijdens dit interview polsen we ook naar motivatie, jobinzicht, ervaring, persoonlijkheid en de selectiecriteria uit de functiebeschrijving.
  Dit selectiegedeelte is eliminerend en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100.

  Timing: 14 juni 2021
   

 • Deel 3: Assessment

  Tijdens dit assessment wordt verder ingegaan op je leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie.

  Timing: juni/juli 2021
   

 • Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

  Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.
   

HEB JE INTERESSE? 

Solliciteren kan enkele digitaal tot en met 19 mei 2021. 

Schrijf je nu in

 
HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure: Lies Decock, via vacatures@kortrijk.be of op het nummer 056 27 85 73.

Teamverantwoordelijke sport