Teamverantwoordelijke Personeel (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Dinsdag 06 april 2021
07 april 202102 mei 2021

Stad en OCMW Kortrijk zoeken een teamverantwoordelijke om de directie Personeel te versterken. Om samen met de personeelsdirecteur en een gedreven groep collega's verder te bouwen aan een straf verhaal.

Kortrijk wil zich als werkgever voorbereiden op de toekomst. Met een duurzaam personeelsbeleid zetten we in op een goede fit tussen de organisatie en onze medewerkers, met aandacht voor innovatie en dynamiek, kwaliteit en een goede ondersteuning. De toekomst? Die is vandaag al gestart. Met jou mee aan boord versterken we het eigen team om de ambities van het personeelsbeleid te realiseren.

Als teamverantwoordelijke geef je leiding aan twee subteams van de directie Personeel, nl. het team Personeelsbeheer en -administratie en het team HR.  Je coacht en begeleidt de medewerkers en je neemt zelf ook een aantal beleidsmatige thema’s of projecten voor je rekening.

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De directie Personeel staat in voor zowel de “soft” HR als de “core” HR.  Wij staan garant voor een kwalitatieve opvolging van verloning en personeelsdata, geloven rotsvast in de grote waarde van de juiste m/v/x op de juiste plaats en in de juiste rol, nu en in de toekomst, en zetten daarom ook in op allerlei projecten om het welzijn op het werk, in al haar facetten, te vergroten.  

Het team omvat een mooie diversiteit aan profielen gaande van HR-beleidsmedewerkers, HR-deskundigen, dossierbeheerders en administratief medewerkers die allen een rol spelen in het globaal HR-beleid. Breder in de directie zijn er ook medewerkers aan de slag rond thema's als vrijwilligerswerking en preventie en bescherming.

 

JOUW ROL ALS LEIDINGGEVENDE? 

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatsgerichte aanpak met een mensgerichte houding.

Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie.


Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te sturen wanneer dat nodig is.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Je realiseert de doelstellingen van het beleid.
Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau mee aan de kwalitatieve opbouw van een  vooruitstrevend personeelsbeleid in Kortrijk.

Je coördineert de werking van het team.
Ondanks de context waarbij we personeelsbeheer doen voor zowel het publieke stelsel (stad en ocmw) als de private partner (vzw zusters augustinessen), zorg je ervoor dat de medewerkers van jouw teams als 1 samenwerkend geheel functioneren.

Je geeft leiding aan je medewerkers.
Je zorgt ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen.  Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren, afspraken maakt, begeleidt of bijstuurt waar nodig. 

Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie.
Je ondersteunt de personeelsdirecteur door voorbereidende analyses uit te voeren en geeft mee
advies rond haalbaarheid van projecten en staat in voor het bepalen en bewaken van de doelstellingen van de projectgroep.

Je ontwikkelt je eigen expertise.
Je blijft op de hoogte van wijzigingen in wetgeving en weet deze vlot te implementeren.

MEER INFO
WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V. 

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via werving als je een masterdiploma hebt en minimum 3 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van een team of een project(team). Ervaring binnen personeelszaken is een must.
 • Je kan ook deelnemen via werving als je geen masterdiploma hebt, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van een team of een project(team). Ervaring binnen personeelszaken is een must.

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via bevordering als je min. 4 jaar graadanciënniteit hebt op B-niveau binnen stad of OCMW Kortrijk, of min. 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen stad of OCMW Kortrijk.
 • Je kan deelnemen via interne en externe personeelsmobiliteit als je minstens 12 maand graadanciënniteit hebt op A-niveau binnen de stad of het OCMW Kortrijk.

 

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE? 
 • Screening CV

  Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

  Externe kandidaten die deelnemen via werving zonder masterdiploma, moeten eerst slagen voor een niveau- en capaciteitstest. Andere kandidaten zijn hiervan vrijgesteld.
   

 • Deel 1: Speed interview

  Tijdens een kort gesprek (digitaal) wordt naar enkele essentiële elementen gepeild zoals ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie. Het minimale resultaat om door te stromen naar het volgende deel (gecombineerde proef van case en interview) is 60/100.

  Timing: 10 mei 2021
   

 • Deel 2: Gecombineerde proef van case en interview

  De kandidaat bereidt een case voor en licht deze toe tijdens het interview.

  Tijdens dit interview polsen we ook naar motivatie, jobinzicht, ervaring, persoonlijkheid en de selectiecriteria uit de functiebeschrijving.

  Dit selectiegedeelte is eliminerend en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100.

  Timing: 17 mei 2021

 • Deel 3: Assessment

  Tijdens dit assessment wordt verder ingegaan op je leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie.

  Timing: 1 juni 2021
   

 • Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

  Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

HEB JE INTERESSE? 

Solliciteren kan enkel digitaal tot en met 2 mei 2021. 

Schrijf je nu in

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Leen Hooghe,  selectieverantwoordelijke voor deze procedure op het nummer 0473 86 28 34 of via vacature@kortrijk.be

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap

Twee collega's achter hun computer scherm slaan een praatje