Teamverantwoordelijke Musea en Tentoonstellingen (A1a-A3a)

Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021
19 juli 202129 augustus 2021

Kortrijk is een innovatieve en bloeiende stad waar kunst en creativiteit hoog op de agenda staan. Kortrijk heeft de ambitie om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden. Ben jij diegene die ons team Musea en Tentoonstellingen meeneemt in deze wervelende ambitie?

Kortrijk investeert stevig in diverse en unieke projecten zoals de ontwikkeling van een nieuw museum Groeningeabdij en state of the art tentoonstellingsite, een immersieve beleving van 1302 in de OLV-kerk , spraakmakende stadsfestivals zoals Play, Track & Trace, Paradise, Futurotextiel..

Als teamverantwoordelijke Musea en Tentoonstellingen ben jij de strategisch leidinggevende die de brede werking mee vormgeeft. Je bouwt mee aan een vernieuwende uitbouw van de musea (Texture, Groeningeabdij), de tentoonstellingen en het historisch erfgoed van de stad. Je bent gebeten door cultuur en weet goed een team warm te maken om samen de ambities waar te maken. Je bent sterk in het ontwikkelen van een hedendaags museumbeleid, houdt vinger aan de pols om de projecten te realiseren met en door het team binnen de budgetten en timing.

 
IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in een gedreven team dat het museum- en tentoonstellingsbeleid van de stad Kortrijk op een innoverende en kwalitatieve manier vorm geeft. Het team bestaat uit een 40-tal medewerkers: Logistiek personeel, onthaal- en administratieve medewerkers, deskundigen participatie, communicatie, educatie, programmamakers, wetenschappelijk medewerkers …

Het team Musea en Tentoonstellingen zet in op een sterke museale werking met het museum voor textiel, innovatie en ondernemen Texture en het volledige nieuwe museum/stadsliving over identiteit, De  Groeningeabdij (opening 2024).

Daarnaast staat het team in voor de erfgoedontsluiting van historisch Kortrijk en ontwikkelt ze een vooruitstrevend tentoonstellingsbeleid met nationale en internationale festivals (cfr. Be-Part, Track & Trace, Paradise ...).

Het Team Musea en Tentoonstellingen staat eveneens in voor een vooruitstrevend beeldende kunstenbeleid en beleid rond kunst in de publieke ruimte. In samenwerking met heel wat partners bouwt het team Kortrijk verder uit tot een unieke, gedurfde en creatieve stad op weg naar Europese Culturele Hoofdstad in 2030. 

Het team Musea en Tentoonstellingen durft experimenteren op vlak van nieuwe trends in het museumlandschap maar stippelt tegelijkertijd een degelijke lange termijn visie m.b.t. erfgoed en beeldende kunst.

Team Musea en Tentoonstellingen maakt deel uit van de directie Vrije Tijd waar steeds gezocht wordt naar meerwaarde in afstemming en samenwerking tussen de teams én met respect voor de eigenheid van de divers sectoren.

 

WAT IS JOUW ROL ALS LEIDINGGEVENDE? 

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatsgerichte aanpak met een mensgerichte houding.

Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie.

Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te sturen wanneer dat nodig is.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?
 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
  Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau mee aan de kwalitatieve uitbouw van een vooruitstrevend cultuurbeleid in Kortrijk
 • Je coördineert de werking van het team. 
  Je staat in voor de kwalitatieve werking van je team. Ondanks de private en publieke stelsels waarin we als werkgever werken en de verschillende deelteams,, zorg je ervoor dat jouw team als een samenwerkend geheel functioneert. 
 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  Je zorgt ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen.  Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren, afspraken maakt, begeleidt of bijstuurt waar nodig. 
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie. 
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van de directie Vrije Tijd. Door voorbereidende analyses uit te voeren en degelijke visies uit te werken, geef je mee advies rond haalbaarheid van projecten.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise
  Je blijft op de hoogte van het veranderede cultuurlandschap en weet deze vlot te implementeren. 
   
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 
 • Je hebt een hart voor kunst en cultuur en je hebt daarnaast ook aantoonbare ervaring binnen het professioneel cultuurbeleid.
 • Je bent flexibel en geëngageerd. Je toont je betrokkenheid onder meer door aanwezig te zijn op tentoonstellingen, persvoorstellingen, cultuurevenementen, … en je maakt van deze gelegenheden gebruik om je netwerk uit te breiden.
 • Je herkent jezelf in de waarden van Kortrijk en kan je scharen achter onze visie op leidinggeven.

Je kan de volledige infobundel hier terugvinden

 
WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V. 

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 
   

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via werving als je een masterdiploma hebt. Aantoonbare ervaring binnen het professioneel cultuurbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
 • Je kan ook deelnemen via werving als je geen masterdiploma hebt, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Aantoonbare ervaring binnen het professioneel cultuurbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via bevordering als je minstens 4 jaar graadanciënniteit hebt op B-niveau binnen stad of OCMW Kortrijk, of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen stad of OCMW Kortrijk. 
 • Je kan deelnemen via interne en externe personeelsmobiliteit als je minstens 12 maand graadanciënniteit hebt op A-niveau binnen de stad of het OCMW Kortrijk. 

 

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPRECEDURE? 
 • Screening CV
  Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.
  Externe kandidaten die deelnemen via werving zonder masterdiploma, moeten eerst slagen voor een niveau- en capaciteitstest. Andere kandidaten zijn hiervan vrijgesteld.
   

 • Deel 1: Speed interview (bij meer dan 10 kandidaten)
  Tijdens een kort gesprek (digitaal) wordt naar enkele essentiële elementen gepeild zoals ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie. Het minimale resultaat om door te stromen naar het volgende deel (gecombineerde proef van case en interview) is 60/100.

  Timing: 15 september 2021
   

 • Deel 2: Gecombineerde proef van case en interview
  De kandidaat bereidt een case voor en licht deze toe tijdens het interview.
  Tijdens dit interview polsen we ook naar motivatie, jobinzicht, ervaring, persoonlijkheid en de selectiecriteria uit de functiebeschrijving.
  Dit selectiegedeelte is eliminerend en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100.

  Timing: 4 oktober 2021
   

 • Deel 3: Assessment

  Tijdens dit assessment wordt verder ingegaan op je leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie.

  Timing: 7 of 11 oktober 2021
   

 • Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

  Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.
   

HEB JE INTERESSE? 

Solliciteren kan enkele digitaal tot en met 29 augustus 2021. 

Schrijf je nu in

 
HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure: An Vanhoutteghem, via vacatures@kortrijk.be of op het nummer 056 24 48 41.

 

Teamverantwoordelijke Musea en Tentoonstelling