Projectleiders Gebouwen, Publieke Ruimte, Stadsvernieuwing en Vastgoed (A1a-A3a)

08 oktober 201906 november 2019

Kortrijk is de laatste jaren uitgegroeid tot een dynamische centrumstad.
Als projectleider van ruimtelijke projecten (gebouwen, publieke ruimte, stadsvernieuwing of vastgoed) ben je verantwoordelijk voor de globale coördinatie van één of meerdere projecten in hun volledige traject vanaf het moment van de vraag of de nood aan het project, de voorbereiding, de planning, de realisatie tot de overdracht van het project aan gebruikers en beheerders.
Je bereidt de planning en het budget voor, je garandeert de kwaliteit.
Tijdens het volledige traject van de projecten sta je in voor zowel de afstemming met alle diverse actoren en aspecten, als voor de financiële en de technische opvolging van het project. Bij het uitoefenen van je verantwoordelijkheden draag je kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel.

De Job
 • Je bent de manager van het project in al zijn tussenfasen.
 • Je leidt je projecten pro-actief en in overleg met alle betrokken actoren. Je betrekt alle interne en externe diensten en stakeholders om een duurzaam en integraal project op te zetten. Waar dat gevraagd wordt, zet je samen met de gebiedswerkers een participatief traject op. Je bevraagt op positief-kritische wijze de verwachtingen van de klant/de burger, stuurt deze waar nodig inhoudelijk, financieel of procesmatig bij. Je doet voorstellen en reikt alternatieven aan.
 • Je stelt een gedragen projectdefinitie op met oog voor het gewenste programma, alle ambities en kwaliteit en duurzaamheid. Je bewaakt de scope gedurende het hele traject en stuurt deze in overleg bij waar nodig.
 • Je coördineert en leidt verschillende projecten in één of meerdere fases. Je krijgt in bepaalde projecten van collega-projectleiders een specifieke rol toegewezen als expert in een bepaald deelthema of om specifieke deelaspecten uit te werken en/of op te volgen.
 • Je maakt het volledige projectplan op: fasering, timing, budget, je projectteam en andere vereiste middelen (zoals ICT). Je volgt dit op en stuurt bij volgens de noden van je project.
 • Je werkt een financieel plan uit binnen de budgettaire krijtlijnen, je maakt financiële prognoses op en rapporteert hierover aan het projectteam, je teamverantwoordelijke en het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, de financiële dienst en de klanten in functie van de opmaak van de budgetten. Je signaleert en motiveert tijdig de nodige budgetwijzigingen. Waar mogelijk werk je actief mee aan de opmaak van subsidiedossiers in de zoektocht naar bijkomende financiële middelen.
 • Zowel tijdens de voorbereidings- als de uitvoeringsfase coördineer je de samenwerking tussen alle betrokkenen (interne klant, ontwerper, externe adviseur, aannemers,…) met één gemeenschappelijk doel als eindresultaat. Je bewaakt de opvolging van de gemaakte afspraken door alle actoren in functie van een vlot verloop en het beoogde resultaat. Je organiseert overlegmomenten, schrijft verslagen uit en je neemt de nodige beslissingen binnen de afgesproken verantwoordelijkheden (op basis van diverse data en informatie).
 • Je bewaakt de kwaliteit in elke fase van je project. Daarvoor maak je de nodige afwegingen tussen de verwachtingen van de klant, de vooropgestelde timing, de budgettaire mogelijkheden, de inzet van mensen en middelen en de kwaliteit van het na te streven resultaat.
 • Je pakt de knelpunten of verbeterpunten in de realisatie van jouw projecten structureel aan om zo de processen te optimaliseren. Daarnaast denk je ook als teamplayer actief mee over het continu verbeteren van verschillende processen binnen de bredere teamwerking en de stadsorganisatie.
 • Je bewaakt de verschillende stappen en onderdelen van het project. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de nodige vergunningen er tijdig zijn en voorbereidende studies zijn afgerond.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende partners van het project. Je communiceert (pro)actief over het verloop van het project aan de stakeholders of je ondersteunt op een actieve wijze de klant hierin. Je onderhoudt regelmatige contacten met de klant en andere betrokkenen om te reageren en te anticiperen op veranderingen.
 • Je onderhoudt een optimale samenwerking met de collega’s die instaan voor de uitvoering van het administratieve luik van het project. Waar nodig raadpleeg je tijdig je collega-projectleiders of je teamverantwoordelijke voor advies.
 • Je bouwt een breed netwerk uit binnen en buiten de organisatie om zo op de hoogte te blijven van de projecten die invloed kunnen hebben op jouw opdracht.
 • Je coördineert de opmaak van bestekken en aanbestedingen met het studiebureau of staat hier zelf voor in. Je doet dit binnen het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
 • Je volgt het project op als leidend ambtenaar en controleert en begeleidt de uitvoering van de werken van de aannemers en controleert veiligheid en kwaliteit op de werven. Afhankelijk van het project word je hierin bijgestaan door het studiebureau en/of je collega-werftoezichter.
 • Je draagt je project finaal over aan de eindgebruikers en aan de collega’s die het gebouw of de (publieke) ruimte beheren.
 • Je werkt als projectleider binnen het team Gebouwen, het team Publieke ruimte of het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid.
   
 • Als projectleider Gebouwen ligt je focus op het managen van je project om te komen tot nieuwe gebouwde realisaties, verbouwingen of restauraties vanuit de vraag van een specifieke gebruiker (bvb. een andere stadsdienst
  Voor de meerderheid van de bouwprojecten doet het team Gebouwen beroep op extern aan te stellen ontwerpteams. Het deeltraject om te komen tot de aanstelling van een ontwerpteam is deel van het globale traject en wordt door de projectleider getrokken. Je zet de beschikbare kennis en ontwerpmatige vaardigheden over de bouw, technieken, architectuur, materialenkennis,  duurzaamheid in om het werk van het ontwerpteam maximaal tot een kwalitatief resultaat te leiden binnen de visie en krijtlijnen die gehanteerd worden binnen het team Gebouwen. Waar nodig steun je op de kennis van je collega’s die je bijstaan.
  Belangrijk is dat het team Gebouwen ook instaat voor zowel het dagelijks operationeel beheersbaar maken van de gebouwen en het meerjarenonderhoud van de gebouwen. Een goed facilitair beheer kunnen voeren over de stads- en OCMW-gebouwen is essentieel en moet van bij de realisatie van het project worden meegenomen.

   

 • Als projectleider Publieke ruimte of Stadsvernieuwing werk je nauw samen met je collega-projectleiders met een focus op infrastructuur, groen, publieke ruimte of vastgoed. Dat doe je in zeer nauwe samenwerking met andere teams en partners die publieke ruimte en de infrastructuur vormgeven.
  Dat zijn onder meer de collega’s van het team Beheer publieke ruimte, mobiliteitsexperten, ruimtelijk planners, het team Parkeren maar even goed andere overheden en instanties zoals VVM, De Lijn, AWV-MOW, ANB en nutsmaatschappijen.
  De projecten in deze teams zijn zeer divers: van infrastructuurwerken (zoals wegenis- en omgevingswerken, rioleringswerken en het bouwen van tunnels of bruggen) over de (her)aanleg van publiek groen (zoals parken, stadsgroen en natuurgebieden), onderhoudswerken van structurele aard (zoals kruispunten en schoolomgevingen of heraanleg van kleinere wegen) en infrastructuurwerken in het kader van aanleg van nieuwe verkavelingen of industriezones tot vastgoedprojecten met een sterke link naar de werking van het team Gebouwen.

   

 • Als projectleider Vastgoed leid je de vastgoedprojecten van de stad en het OCMW. Je stuurt de (her)ontwikkeling van verworven of te verwerven gronden en gebouwen aan en je beheert zo een deel van de vastgoedportefeuille van de stad en het OCMW. Je geeft samen met de vastgoedcoördinator uitvoering aan het vastgoedbeleid van de stad. Je maakt haalbaarheidsstudies en je bewaakt de inhoudelijke en financiële doelstellingen van je project. Je staat mee in voor de onderhandelingen voor de verwerving of verkoop van gronden en gebouwen. Je brengt vraag en aanbod in beeld en je koppelt de juiste eigenaar of gebruiker aan de juiste site. Ook het vinden van oplossingen voor gronden of gebouwen in afwachting van een definitieve herbestemming behoort tot je opdracht. Voor je opdrachten werk je samen met andere experten binnen en buiten de organisatie.
  Raadpleeg de volledige functiebeschrijving hier
WAT BIEDT DE STAD KORTRIJK ALS WERKGEVER ?

 De vacature wordt ingevuld in contractueel verband. van onbepaalde duur.
Voor jobs in een contract van onbepaalde duur, voorzien wij ook een gratis hospitalisatieverzekering. Indien er kinderen ten laste zijn, dan nemen wij de helft van de premie voor onze rekening. De partner kan aansluiten aan een gunstig tarief.
We bieden daarnaast ook nog maaltijdcheques van 5,5 euro, gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, een fietsvergoeding van 0,24 euro per km.
De verloning is ingeschaald op A1a-A3a- niveau. Nuttige ervaring uit de privé en de openbare sector kan meegenomen worden, met een maximum van 18 jaar. De berekening hiervan gebeurt door de personeelsdienst op basis van je cv, je tewerkstellingsattesten en bijkomende informatie vanuit de selectieprocedure.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Er zijn veel kansen om opleiding te volgen die nuttig is voor de job. Omdat we een grote organisatie zijn, stimuleren we interne jobrotatie zodat medewerkers niet vastroesten in de job en hun talenten kunnen aanscherpen.

 
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden ?
 • Werving :
  • Masterdiploma in een voor de functie relevante studie: bvb. industriële wetenschappen, (bio)-ingenieurswetenschappen, architectuur of landschapsarchitectuur.
   ofwel
  • Geen masterdiploma in een voor de functie relevante studie : bvb. industriële wetenschappen, (bio)-ingenieurswetenschappen, architectuur of landschapsarchitectuur maar wel min. 2 jaar relevante beroepservaring in het leiden en/of coördineren van projecten in de publieke ruimte (infrastructuur: wegen, riolering, bouwkundige infrastructuurwerken en/of groene ruimte), gebouwen of vastgoed en slagen voor een capaciteitstest.
   • De niveau en capaciteitstest bestaat uit een intelligentietest : Voor deze non-verbale mentale capaciteitstest is probleemoplossend vermogen nodig. Deze test meet observatievaardigheden, het vermogen helder te denken en intellectuele capaciteit en efficiëntie. De test meet het vermogen om nieuwe concepten te formuleren en beperkt de invloed van taalvaardigheden. De test is geschikt voor kandidaten op hoog niveau. Het resultaat van de niveau- en capaciteitstest is geslaagd of niet geslaagd.
    De geslaagde kandidaten van de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de case en de uitgebreide mondelinge proef.
 • Interne en externe personeelsmobiliteit :
  • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit :
  • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.
Hoe verloopt de selectieprocedure ?
 • Deel 1 : Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2 : Case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef :

  • Thuisopdracht : case : Op dinsdag 12 november 2019 word je een case, via mail, toegestuurd. Je krijgt de tijd tot en met zondag 17 november 2019 om 23u59 om ons de case terug te bezorgen via mail.

  • Uitgebreide mondelinge proef : Vooropgestelde data donderdag 21 november en vrijdag 22 november 2019 (onder voorbehoud van wijzigingen)

   • Toelichting thuisopdracht

   • Vraagstelling jury

Resultaat : Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure : 50/100

Bevorderings- en wervingsreserve :  De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de bevorderings- en wervingsreserve van “Projectleider (A1a-A3a) bij het “Team Gebouwen, Team Stadsvernieuwing & Omgevingsbeleid en Team Publieke Ruimte” in contractueel verband en in statutair verband indien de medewerker reeds statutair aangesteld was.
De geslaagde kandidaten worden toegewezen aan het “Team gebouwen” of aan het "Team Publieke Ruimte" of aan het “Team Stadsvernieuwing & Omgevingsbeleid” op basis van een matching-gesprek

Hoe deelnemen ?

Inschrijven kan tot en met 6 november 2019 - enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/4486

Meer informatie ?

Neem contact op met Team HR via vacatures@kortrijk.be of Lut Vanderbeken 0478 50 24 45

 
Wat is de visie van de stad Kortrijk?

KORTRIJK kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening.
KORTRIJK is een stad waar iedereen meetelt.
KORTRIJK wil de beste stad van Vlaanderen zijn vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit.
Onze medewerkers dragen deze visie mee in al onze dienstverlening. Vanuit de helpdesk 1777, aan de balie in een dienstencentrum of bij burgerzaken, in onze sportcentra en bibliotheken, in het containerpark, de technische dienst, de boekhouding, de communicatiedienst, de maaltijdbedeling, de sociale dienst, … Enzovoort.
 

Welke waarden verwachten wij van onze medewerkers?

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. We zijn dus op zoek naar heel veel verschillende profielen. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten.
Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.
 

Samen

Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk.
Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar te leren en om elkaar nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks elkaar, maar mét elkaar. Kortrijk als werkgever investeert samen met haar medewerkers in een leuke werksfeer, in wederzijds vertrouwen en in een interessante loopbaan.
Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We onderhouden goede relaties met onze partners en kunnen op hen rekenen om onze dienstverlening nog beter te maken. We houden van het principe van wederkerigheid. Ook wij zijn een betrouwbare partner en maken onze beloftes waar.

 

Divers

In Kortrijk is er plaats voor iedereen.
Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van hun medewerkers, maar ook voor de medewerkers die het moeilijker hebben om mee te evolueren. We hebben ook respect voor elkaar, er is ruimte voor ieders mening en we stellen ons loyaal op. Enkel dankzij de diversiteit aan talenten kunnen we onze doelstellingen bereiken.
Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze klanten daagt ons uit om bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op de verschillende doelgroepen in onze samenleving. We willen een stem geven aan kinderen en jongeren, aan mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die moeite hebben met technologie, aan geboren en nieuwe Kortrijkzanen, aan de hoogopgeleiden en de ondernemers, maar ook aan de inwoners die het financieel moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van haar inwoners.

 

Ondernemend

Kortrijk heeft ambitie.
De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. Daarom geeft Kortrijk als werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien. Medewerkers stellen zich positief-kritisch op, worden gestimuleerd om out of the box te denken en spreken in termen van opportuniteiten in plaats van problemen. Leidinggevenden moedigen hun medewerkers aan om te groeien in hun job en waarderen de inzet van hun team, ook als het eens tegenzit.
Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar wat er rond ons gebeurt en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met een stevige portie durf en ondernemerschap, kunnen op Kortrijk rekenen om hen te ondersteunen. Als mensen naar Kortrijk kijken, dan zien ze dat het er bruist.

 

Open

Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie.
Kortrijk is een grote werkgever met een enorm divers aanbod aan dienstverlening. Toch weet elke medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem verwacht wordt. Leidinggevenden en medewerkers onderhouden een open relatie waarin plaats is voor wederzijdse feedback. Ons organogram schept duidelijkheid, maar trekt geen grenzen. Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken over het muurtje.
De samenleving en onze dienstverlening worden steeds complexer. We communiceren duidelijk waar we voor staan en we horen graag of onze manier van werken nog beter kan. We zijn bereid om in dialoog te gaan. We zorgen ervoor dat informatie onze inwoners en organisaties op een snelle, eenvoudige en begrijpelijke manier bereikt. We zetten in op bereikbaarheid en service.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

 

 

Beeld projectleiders gebouwen, publieke ruimte, stadsvernieuwing en vastgoed