Programmaregisseur Kortrijk Kinderrijk

13 maart 201914 april 2019
DE ambitie van het programma kortrijk kinderrijk

Wij geloven dat een stad die goed is voor kinderen, goed is voor iedereen. De stad bekijken met de ogen van kinderen en jongeren, dat levert een frisse blik op. Dan worden zaken als netheid, gezonde lucht, ruimte om te spelen en ruimte voor verbeelding, veiligheid en verkeersveiligheid nog net belangrijker. Geen groep in Kortrijk is zo divers als onze kinderen. Kortrijk kreeg in 2016 het label van kindvriendelijke stad. Daar zijn we trots op, maar we leggen de lat hoger. We maken van Kortrijk de leukste plek voor kinderen.

 

DE JOB

De programmaregisseur is sturend bij het vaststellen en uitdragen van de doelen. Hij gaat horizontaal en overleggend te werk bij het kiezen van inspanningen en het daaraan koppelen van middelen en doelen. Hij accepteert dat hij zelf niet over de uitvoering gaat.

De focus in het werk van de regisseursrol ligt op het onderzoeken van de gewenste richting van het programma, het vormgeven van de inhoud met een focus op ambitie, strategie en doelen, het voorstellen van koerswijzigingen, het voeren van gesprekken met managers en externe partijen over de inhoud, en het operationeel leidinggeven aan inhoudelijk specialisten.

De programmaregisseur denkt op lange termijn, zowel qua programma als qua context waarin dat programma zich bevindt.

 

De verantwoordelijkheden

De programmaregisseur geeft richting aan het programma.

 • De PR vertaalt de ambitie naar strategische doelstellingen en bepaalt op die manier de focus van het programma. Hij/zij heeft het duidelijke eigenaarschap van het programma.
 • De PR legt vast welke KPI’s de voortgang en het succes van het programma bepalen. Hij/zij brengt in kaart wat de risico’s zijn, en anticipeert op mogelijke ongewenste effecten.
 • De PR legt duidelijke linken met de meerjarenplanning en de beleids en beheerscyclus. De PR onderhoudt een constructieve relatie met de politiek en het managementteam. Hij/zij analyseert de verwachtingen en opmerkingen. Hij/zij neemt het initiatief om op regelmatige basis te rapporteren en bij te sturen.

De programmaregisseur werkt samen met een sterk intern en extern netwerk.

 • De PR enthousiasmeert de interne en externe partners, en bij uitbreiding de hele organisatie, om aandacht te hebben voor het programma in de eigen dienstverlening. Hij/zij maakt duidelijk wie de belanghebbenden zijn, wat de meerwaarde is van het programma en waarom hierrond samenwerken succesvol kan zijn.
 • De PR capteert de voorstellen en ideeën van de partners binnen en buiten de organisatie, legt verbanden en onderzoekt de mogelijkheden. Hij/zij zet in op participatie en waardeert de mening en de expertise van de verschillende betrokkenen.
 • De PR stimuleert de onderlinge samenwerking van de partners en faciliteert waar nodig de communicatie. Hij/zij zet in op cocreatie.

De programmaregisseur werkt aan de verankering van het programma.

 • De PR denkt op lange termijn, het programma heeft – in tegenstelling tot de onderliggende projecten – geen duidelijk eindpunt. Hij/zij creëert een mindset die ervoor zorgt dat het programma op termijn transversaal verankerd is in de dienstverlening van de organisatie.
 • De PR onderhoudt een constructieve relatie met de verschillende operationeel leidinggevenden en de inhoudelijk experten van de organisatie, om betrokkenheid te realiseren tot op de werkvloer. Hij/zij participeert zelf ook actief in het beleid.

 

Kenniscompetenties
 • De programmaregisseur heeft ervaring met verschillende participatiemethodieken.
 • De programmaregisseur kent de visies rond programmamanagement, zoals bv. gepubliceerd door Twynstra Gudde, …
 • De programmaregisseur kan vanuit professionele ervaring inhoudelijke linken leggen met het programma.

De volledige functiebeschrijving.

Voorstelling organogram Kortrijk

 

AANBOD

• een voltijds contract van onbepaalde duur op A-niveau
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

 
TOELATINGSVOORWAARDEN

Werving:

Een masterdiploma en 2 jaar aantoonbare relevante beleidsmatige ervaring in een beleidsdomein dat aansluit bij kinderen en jongeren.

of

Geen masterdiploma maar wel minimaal 2 jaar aantoonbare relevante beleidsmatige ervaring in een beleidsdomein dat aansluit bij kinderen en jongeren en slagen voor een niveau en capaciteitstest. 

Toelichting van je ervaring. Voeg dit document toe aan je inschrijving.

Interne en externe personeelsmobiliteit:

De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit:

De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

 

PROCEDURE

Deel 1 : Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden.

 • Kandidaten die voldoen aan de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor de mondelinge proef.
 • Externe kandidaten zonder masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde ervaringsvoorwaarde worden toegelaten na het slagen in de online capaciteitstest. 

Wat is een capaciteitstest?  Voor deze non-verbale mentale capaciteitentest is probleemoplossend vermogen nodig. Deze test meet observatievaardigheden, het vermogen helder te denken en intellectuele capaciteit en efficiëntie. De test meet het vermogen om nieuwe concepten te formuleren en beperkt de invloed van taalvaardigheden. De test is geschikt voor kandidaten op hoog niveau. 

Deel 2 : Korte mondelinge proef

Tijdens een kort gesprek peilt de jury naar de vakkennis, het jobinzicht, de motivatie en de communicatiestijl van de kandidaat.

De proef wordt gequoteerd op 40 punten en kandidaten dienen 60% te halen om te slagen. Enkel de 10 geslaagde kandidaten met de hoogste score worden toegelaten tot de volgende stap in de procedure.

Deel 3 : Case en interview

De kandidaten ontvangen per mail een thuisopdracht. Zij worden op voorhand op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop dit zal gebeuren.

De kandidaten worden uitgenodigd voor het interview waar zij het resultaat van hun thuisopdracht zullen voorstellen. Daarna volgt een gedragsgericht interview waarin gepeild wordt naar de competenties van de kandidaten.

Dit laatste deel wordt gequoteerd op 60 punten en de kandidaten dienen 60% te behalen om te slagen. Geslaagde kandidaten worden ook opgenomen op de wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is.

 

MEER INFO EN SOLLICITEREN

Contact: team HR - bel 1777 of mail vacatures@kortrijk.be  

Inschrijven kan enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/3604 tot en met 14 april 2019.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Kortrijk Kinderrijk