Jobstudenten zomervakantie

De stad Kortrijk wil werken aan haar imago als moderne overheid en wil hierin een voorbeeldrol vervullen door o.a. het inschakelen van jobstudenten. Jobstudenten zijn belangrijke ambassadeurs van de stad. Wanneer ze een positieve ervaring als jobstudent doormaken dragen ze dit uit bij vrienden en medestudenten. We zoeken jobstudenten die frisse inzichten hebben en een bepaalde dynamiek teweeg kunnen brengen binnen de diverse teams van de stad Kortrijk. Als jobstudent krijg je de kans om de stad Kortrijk als moderne organisatie te leren kennen, werkervaring op te doen, jobs te leren kennen en een eigen inbreng in de organisatie te leveren.

Profiel

 • Nette Stad : Je staat in voor de algemene netheid van de stad in functie van de realisatie van een aangename leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van de stad.
 • Groenonderhoud en Begraafplaatsen : Je staat in voor het uitvoeren van taken inzake kwaliteitsvol groenonderhoud in functie van de realisatie van een aangename en groene leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van de stad.
 • Containerparken : Je staat in voor een kwaliteitsvolle uitbating van de containerparken. Hierbij ga je op een zeer klantgerichte manier te werk waarbij je pro-actief situaties correct inschat en klanten de juiste weg wijst. Je staat in voor een goed onderhouden park. wat bezoekers foutief sorteren, sorteer je zelf.
 • Huisvuilophaling : Je staat in voor de ophaling van afvalfracties zodat de huisvuilophaling volgens de vooropgestelde planning kan doorgaan.
 • Wegenwerken : Je staat in voor het uitvoeren van taken inzake kwaliteitsvol onderhouden en herstellen van openbare wegen in functie van de realisatie van een verzorgde en veilige leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van de stad.
 • Schoonmaken van verkeersborden : Je staat in voor het reinigen van straatnaam- en verkeersborden en het inventariseren en herschikken van het depot te Rollegem.
 • Databeheer (inventaristaie straatmeubilair) : Je staat in voor de inventarisatie van het straatmeubilair.
 • Bouwen, Milieu en Wonen : Je staat in voor de controle van de vervalregeling verkavelingen en de onmiddellijke verwerking ervan in het digitaal systeem zodat de registratie correct verloopt. Je helpt bij de opvolging van de dagdagelijkse administratieve taken en het archiveren van dossiers. Je kan ingezet worden aan de balie voor de dagdagelijkse taken.
 • Planning en Openbaar Domein : Register onbebouwde percelen : Je staat in voor de voorbereidende taken en daarna voor de foto-opnames van de onbebouwde percelen en de registratie en digitalisatie ervan. Je helpt bij de opvolging van de dagdagelijkse administratieve taken en het archiveren van dossiers.
 • Baliemedewerker - Bibliotheek : Je staat in voor het onthaal in de centrale bibliotheek.
 • Verantwoordelijke logistiek - Bibliotheek : Je staat in voor het onderhoud van de bibliotheek en de logistieke ondersteuning.
 • Medewerker Onderhoud - Musea en Erfgoed : Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de musea. Je werkt hierbij volgens vastgelegde procedures en respecteert de hygiënevoorschriften.
 • Medewerker Behoud en Beheer - Musea en Erfgoed : Je assisteert bij de verhuis van de verschillende depots naar het erfgoeddepot.
 • Input beeldmateriaal - Musea en Erfgoed : Je staat in voor het invoeren van beeldmateriaal in de beeldbank, rekening houdend met de richtlijnen over de beschrijving, tags, … van foto’s.
 • Tentoonstellingsproject "Play" - Musea en Erfgoed : Je staat in voor de ondersteuning van het project “Play” tijdens de zomermaanden; de taken en workload kan variëren gedurende de looptijd. Je staat in voor de permanentie op locaties Play. Je biedt communicatieve ondersteuning bij grote events (flyeren, affichage, …) en ondersteuning sociale media “Play” (facebook, instagram, twitter). Je staat in voor de begeleiding van klassengroepen, sponosrs, kunstenaars. Je staat de projectmedewerkers bij voor de coördinatie van de events.
 • JC Tranzit : Je staat in voor de organisatie en begeleiding van de éénmalige kleuter- en kinderactiviteiten.
 • Animator/medewerker Wasper - Warande : Je staat in voor de ondersteuning van de inclusieve speelpleinwerking Wasper.
 • Logistiek - Warande : Je staat in voor de ondersteuning van de exploitatie van het openbaar speeldomein en het verblijfscentrum van de Warande.
 • Pretmobiel - Ajko : Je staat in voor de oragnisatie en de begeleiding van de "Pretmobiel" en de ondersteuning van 5 deelwerkingen en de uitvoering van de zomerschool.
 • Evenementen - Logistieke ondersteuning : Je staat in voor de logistieke ondersteuning van het Team Evenementen. Hulp tijdens opbouw en afbouw van talrijke evenementen. Schoonmaken en herstellen van materiaal van de logistieke ploeg. Hulp bijleveren van nadars, podiumelementen, …
 • Evenementen - Administratieve ondersteuning : Je staat in voor de administratieve en logistieke ondersteuning bij de realisatie van evenementen : 10,11 juli, zomerconcerten, autovrije zondag, zomermarkten, play, winter in Kortrijk… en voor de administratieve ondersteuning bij de werking van verenigingen : subsidieaanvragen, …
 • Evenementen/OC's : Je staat, samen met een technieker, in voor allerlei klusjes binnen de OC’s. Afspuiten opritten vuilbakken, … Opkuis bergingen, kelders en zolders. Schilderen van bergingen.
 • Zaalwachter - Sport - Sportcomplexen : Je staat in voor het algemeen onderhoud van de sportaccommodatie (vegen, afval verwijderen,…). Algemeen groenonderhoud op de sportsite: gras maaien, bosmaaien, onkruid verwijderen,… Algemene ondersteuning bij de opbouw en afbraak tijdens evenementen: plaatsen en afbreken podia, sportmatten, plaatsen mobiele tribunes, ... Algemene schoonmaaktaken van de sportvloer: moppen, schoonmaken met de schrobzuigmachine,… Uitvoeren van technische werken: schilderen, ...
 • Vestiaire-schoonmaak - Sport - Diverse zwembaden : Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de kleedkamers, douches, toiletten en de algemene ruimtes. je werkt hierbij volgens vastgelegde procedure en respecteert de hygiënevoorschriften. Je houdt toezicht op de in bewaring gegeven kledij en volgt hierbij de strikte regels bij het afgeven en terugname kledij. Je zorgt ervoor dat het omkleden in het vestiairegebouw rustig verloopt en treedt op bij overlast door bezoekers.
 • Redder - Sport - Diverse zwembaden : Je houdt continu toezicht in de eigenlijke zwembadruimte en onmiddellijk bij het zwembadwater en treedt zo nodig actief op teneinde een sfeer van veilgheid, orde en voldoende rust te helpen verzekeren en deskundige hulp te kunnen bieden bij een eventueel ongeval.
 • Kassa- Sport - Diverse Zwembaden : Je staat in voor het onthaal, de toegangscontrole, het innen en registreren van toegangsgelden en abonnementen teneinde de geïnteresseerde bezoekers in staat te stellen te voldoen van de gemeentelijke voorschriften ivm het gebruiken van het zwembad.
 • Spinrag Zomeratelier : Tijdens de laatste week van augustus 2018 gaat in de Schouwburg een groot, meerdaags zomeratelier door voor kinderen van het 1ste tot en met 6de leerjaar. Onder de noemer “Spinrag zomeratelier” gaan 60 kinderen een week lang creatief aan de slag en nemen de Schouwburg volledig in. Als jobstudent sta je in voor de ondersteuning van het project “Spinrag zomeratelier” en je werkt samen met een boeiende artistiek team.
 • Archief : Je staat in voor de invoer, schoning en verpakking van de bouwdossiers, notulen College van Burgemeester en Schepenen en Gemeenteraad.
 • Citymarketing : Je staat in voor de ondersteuning van het Team Citymarketing tijdens de vele evenementen in de zomermaanden. Je staat in voor de administratieve en logistieke ondersteuning bij de vele grote zomerevenementen van de derden die opgevolgd worden door het Team Citymarketing : WK Voetbaldorp finale, Zomercarnaval, Alcatraz, Kortrijk Koerse, Vlastreffen, Road Rock … Praktische opvolging van de bevlaggingskalender.
 • Protocol : Je staat in voor het onthaal van de bezoekers in het historisch stadhuis en de Broeltorens en het verschaffen van toeristische info. Noteren van de bezoekers (stad/land). Sociale media : foto’s en video materiaal nemen van bezoekers en omgeving en doorgeven aan communicatie om te communiceren via sociale media. Je staat in voor de verdeling en de aanvulling van brochures in de stad. Je staat in voor het onderhouden van de ruimtes (vegen, onderhoud van het toilet in de rechter Broeltoren). Ondersteuning multimedia : meegaan op pad om te filmen. Open en sluiten van het historisch stadhuis en Broeltorens en het beheren van de sleutel.
 • Ondersteuning bij de interne dienstverlening - Team Servicepunt/gebouwen
  • Aanspreekpunt zijn aan de balie voor telefonische en andere vragen, zo nodig registratie van meldingen in de software
  • Directe oplossing van eenvoudige problemen
  • Inzet voor dagdagelijks terugkerende taken zoals kranten verdelen, uitpakken van IT-materiaal, in ontvangst nemen van leveringen, voorraadbeheer,…
  • Gedeelte: vervoer van papier, post, pakjes, allerhande naar andere stadslocaties
 • Administratieve ondersteuning - Team Personeel : Je staat in voor de administratieve ondersteuning bij de Personeelsdienst (HR en Loon&Tijd) : Invoeren van vormingsaanvragen, digitaliseren van dossiers, klasseren …

Periodes

Nette stad : 2 juli tot en met 14 juli 2018
Nette stad : 16 juli tot en met 27 juli 2018
Nette stad : 30 juli tot en met 10 augustus 2018
Nette stad : 13 augustus tot en met 24 augustus 2018
Groen/Begraafplaatsen : 2 juli tot en met 14 juli 2018
Groen/Begraafplaatsen : 16 juli tot en met 27 juli 2018
Groen/Begraafplaatsen : 30 juli tot en met 10 augustus 2018
Groen/Begraafplaatsen : 13 augustus tot en met 24 augustus 2018
Containerparken : 3 juli tot en met 15 juli 2018
Containerparken : 17 juli tot en met 29 juli 2018
Containerparken : 31 juli tot en met 11 augustus 2018
Containerparken : 14 augustus tot en met 26 augustus 2018
Huisvuilophaling : 2 juli tot en met 14 juli 2018
Huisvuilophaling : 16 juli tot en met 27 juli 2018
Huisvuilophaling : 30 juli tot en met 10 augustus 2018
Huisvuilophaling : 13 augustus tot en met 24 augustus 2018
Huisvuilophaling : 27 augustus tot en met 7 september 2018
Wegenwerken : 2 juli tot en met 14 juli 2018
Wegenwerken : 16 juli tot en met 27 juli 2018
Wegenwerken : 30 juli tot en met 10 augustus 2018
Wegenwerken : 13 augustus tot en met 24 augustus 2018
Schoonmaken verkeersborden : 2 juli tot en met 14 juli 2018
Schoonmaken verkeersborden : 16 juli tot en met 27 juli 2018
Schoonmaken verkeersborden : 30 juli tot en met 10 augustus 2018
Schoonmaken verkeersborden : 13 augustus tot en met 24 augustus 2018
Inventarisatie straatmeubilair: 2 juli tot en met 13 juli 2018
Inventarisatie straatmeubilair: 20 augustus tot en met 31 augustus 2018
Bouwen, Milieu en Wonen - Controle vervalregeling verkavelingen : 6 augustus tot en met 31 augustus 2018
Planning en Openbaar Domein/Register onbebouwde percelen : 6 augustus tot en met 31 augustus 2018
Planning en Openbaar Domein/Archiveren/Administratieve ondersteuning projectleiders : 6 augustus tot en met 31 augustus 2018
Bibliotheek/Onthaal (3/4-tijds) : 23 juli tot en met 4 augustus 2018
Bibliotheek/Onthaal (3/4-tijds) : 6 augustus tot en met 18 augustus 2018
Bibliotheek/Onderhoud : 30 juli tot en met 10 augustus 2018
Burgerzaken/Onthaal 1777 : 9 juli tot en met 29 juli 2018
Burgerzaken/Onthaal 1777 : 30 juli tot en met 17 augustus 2018
Musea en Erfgoed/Onderhoud : 24 juli tot en met 5 augustus 2018
Musea en Erfgoed/Onderhoud : 6 augustus tot en met 14 augustus 2018
Musea en Erfgoed/Behoud en Beheer : 2 juli tot en met 27 juli 2018
Musea en Erfgoed/Input beeldmateriaal : 2 juli tot en met 20 juli 2018
Musea en Erfgoed/Project Play : 2 juli tot en met 21 juli 2018
Musea en Erfgoed/Project Play : 22 juli tot en met 11 augustus 2018
Musea en Erfgoed/Project Play : 12 augustus tot en met 31 augustus 2018
JC Tranzit/ Begeleiding van de éénmalige kleuter- en kinderactiviteiten : 1 juli tot en met 20 juli 2018
JC Tranzit/ Begeleiding van de éénmalige kleuter- en kinderactiviteiten : 13 augustus tot en met 31 augustus 2018
Warande/Wasper/Speelpleinwerking : 2 juli tot en met 29 juli 2018
Warande/wasper/Speelpleinwerking : 6 augustus tot en met 31 augustus 2018
Warande/Logistieke ondersteuning : 2 juli tot en met 29 juli 2018
Warande/Logistieke ondersteuning : 6 augustus tot en met 31 augustus 2018
Ajko/Ondersteuning pretmobiel : 2 juli tot en met 20 juli 2018
Ajko/Ondersteuning pretmobiel : 23 juli tot en met 10 augustus 2018
Ajko/Ondersteuning pretmobiel : 13 augustus tot en met 31 augustus 2018
Evenementen en Verenigingen/Logistieke ondersteuning : 25 juni tot en met 21 juli 2018
Evenementen en Verenigingen/Administratieve ondersteuning : 2 juli tot en met 20 juli 2018
Evenementen en Verenigingen/Administratieve ondersteuning : 23 juli tot en met 10 augustus 2018
Evenementen en Verenigingen/Administratieve ondersteuning : 13 augustus tot en met 31 augustus 2018
Evenementen en Verenigingen/Administratieve ondersteuning : 3 september tot en met 14 september 2018
Evenementen en Verenigingen/Administratieve ondersteuning : 17 september tot en met 28 september 2018
Evenementen en Verenigingen/Administratieve ondersteuning : 29 oktober tot en met 31 oktober 2018
Ontmoetingscentra/klusjes : 2 juli tot en met 14 juli 2018
Sport/Sportcomplexen/Zaalwachter : 2 juli tot en met 22 juli 2018
Sport/Sportcomplexen/Zaalwachter : 23 juli tot en met 12 augustus 2018
Sport/Sportcomplexen/Zaalwachter : 13 augustus tot en met 2 september 2018
Sport/Zwembaden/Vestiaire-schoonmaak : 1 juli tot en met 21 juli 2018
Sport/Zwembaden/Vestiaire-schoonmaak : 22 juli tot en met 11 augustus 2018
Sport/Zwembaden/Vestiaire-schoonmaak : 12 augustus tot en met 31 augustus 2018
Sport/Zwembaden/Kassier : 22 juli tot en met 11 augustus 2018
Sport/Zwembaden/Redders : 1 juli tot en met 21 juli 2018
Sport/Zwembaden/Redders : 22 juli tot en met 11 augustus 2018
Sport/Zwembaden/Redders : 12 augustus tot en met 31 augustus 2018
Cultuur- en Muziekcentrum/Ondersteuning "Spinrag zomeratelier" : 27 augustus tot en met 31 augustus 2018
Archief/Invoer, schoning en verpakking bouwdossiers : 2 juli tot en met 14 juli 2018
Archief/Invoer, schoning en verpakking bouwdossiers : 16 juli tot en met 31 juli 2018
Archief/Schoning en verpakkingen notulen CBS en GR : 2 juli tot en met 14 juli 2018
Archief/Schoning en verpakkingen notulen CBS en GR : 16 juli tot en met 31 juli 2018
Citymarketing/Administratieve en logistieke ondersteuning : 2 juli tot en met 20 juli 2018
Citymarketing/Administratieve en logistieke ondersteuning : 16 augustus tot en met 31 augustus 2018
Protocol/Toezicht houden historisch stadhuis+ administratie (enkel weekdagen - deeltijds : 25/38) : 18 juni tot en met 29 juni 2018
Protocol/Toezicht houden historisch stadhuis+ administratie (enkel weekdagen - deeltijds : 25/38) : 2 juli tot en met 20 juli 2018
Protocol/Toezicht houden historisch stadhuis+ administratie (enkel weekdagen - deeltijds : 25/38) : 23 juli tot en met 10 augustus 2018
Protocol/Toezicht houden historisch stadhuis+ administratie (enkel weekdagen - deeltijds : 25/38) : 13 augustus tot en met 31 augustus 2018
Protocol/Toezicht houden historisch stadhuis+ administratie (enkel weekdagen - deeltijds : 25/38) : 3 september tot en met 14 september 2018
Protocol/Toezicht houden Broeltorens + administratie (weekdagen + weekend - halftijds : 19/38) : 18 juni tot en met 1 juli 2018
Protocol/Toezicht houden Broeltorens + administratie (weekdagen + weekend - halftijds : 19/38) : 2 juli tot en met 22 juli 2018
Protocol/Toezicht houden Broeltorens + administratie (weekdagen + weekend - halftijds : 19/38) : 23 juli tot en met 12 augustus 2018
Protocol/Toezicht houden Broeltorens + administratie (weekdagen + weekend - halftijds : 19/38) : 13 augustus tot en met 31 augustus 2018
Protocol/Toezicht houden Broeltorens + administratie (weekdagen + weekend - halftijds : 19/38) : 1 september tot en met 16 september 2018
Team Servicepunt/Gebouwen/ Ondersteuning interne dienstverlening : 23 juli tot en met 3 augustus 2018
Team Servicepunt/Gebouwen/ Ondersteuning interne dienstverlening : 6 augustus tot en met 17 augustus 2018
Team Personeel/Administratieve ondersteuning : 3 september tot en met 21 september 2018

Selectiecriteria :

 • 17 jaar zijn of worden in het jaar van de aanstelling;
 • Gedurende de volledige periode van de aangeduide keuzes beschikbaar zijn
 • Motivatie van de student (keuze voor de stad en job)
 • Eventuele ervaring in de aangeduide keuzes (studierichting, stages, ...)
 • Uittreksel strafregister : 
  • Model 595 : algemeen model - geen contacten met minderjarigen
  • Model 596.2 - model bestemd voor de contacten met minderjarigen (vb. monitoren, redders, ..)
  • Voor inwoners van de stad Kortrijk aan te vragen via het Thuisloket van de stad : https://www.kortrijk.be/thuisloket

Inschrijven

Schrijf je nu in

Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 31 maart 2018. 
Eind april krijg je meer nieuws over jouw sollicitatie.

Meer info: Stad Kortrijk Team Human Resources, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, 056 27 86 90 - 0478 50 24 45, vacatures@kortrijk.be