Directeur Stedelijk Conservatorium (voltijds 20/20)

13 november 201908 december 2019

Kortrijk is een onderwijsstad met een bloeiend Conservatorium, een stad waar dans, woord en muziek kiemen in al hun vormen en genres. Het is een bewuste keuze van het stadsbestuur om verder in te zetten op dans, woord en muziek : onderwijs en opleidingen.
We zijn op zoek naar een Directeur Stedelijk Conservatorium. Wil jij de dynamische ploeg van ons conservatorium versterken?

DOEL VAN DE FUNCTIE
 • Je neemt op efficiënte en doelgericht wijze leiding in het Conservatorium Je staat in voor de optimale werking ervan en bewaakt de kwaliteit met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project/artistiek pedagogisch project/agogisch project, de leerplannen, het schoolwerkplan.Je voert de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling uit. Je volgt het budget op om de werkingsmiddelen optimaal te kunnen besteden. Je draagt zorg voor een adequate interne organisatie en bewaakt deze ook. Het voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het stedelijk onderwijsbeleid voor wat betreft het kunstonderwijs behoort tot jouw kerntaken. Je coacht, inspireert, stimuleert en motiveert alle teamleden van het Conservatorium
 • De werking van het conservatorium is gehuisvest in het Muziekcentrum Track en vormt samen  met andere opleidingen de muziek-educatieve werking die op de site ontplooid wordt. Het is de ambitie van de stad om één straf muziekcentrum te realiseren waarin educatie en programmatie elkaar voortdurend ontmoeten en voeden. In overleg met de partners van het muziekcentrum wordt dit educatief programma, de programmatie en de efficiënte exploitatie van het centrum verder geoptimaliseerd.
   
VERANTWOORDELIJKHEDEN
 • Beleidsvoorbereiding en advisering
 • Planning en organisatie
 • Leidinggeven aan het personeelsteam
 • Financieel en administratief beheer
 • Leerlingenbegeleiding/Cursistenbegeleiding
 • Communicatie en vertegenwoordiging
 • Instellingsgebonden opdrachten en wijze van uitvoeren
 • Rechten en plichten inzake permanente vorming en nascholing
   
PROFIEL
 • Kennis

  • Goede kennis van de wetgeving en regelgeving van het DKO
  • Een sterke pedagogische kennis en affiniteit met de sector DKO
  • Goede kennis van onderwijswetgeving en personeelsbeleid
  • Bronnen met betrekking tot onderwijsregelgeving kunnen raadplegen
 • Vaardigheden
  • Sterke hedendaagse managementcapaciteiten (organisatievermogen, visieontwikkeling, people skills, omgaan met verandering …)
  • Een sterk pedagogisch, artistiek, personeels- en financieel beleid voeren
  • Aan kwaliteitsbewaking kunnen doen
  • Sterke netwerk- en communicatievaardigheden (gezien onze specifieke situatie van 3 filialen)
  • Organisatorische en administratieve bekwaamheid
  • Visie hebben om een academie voor Muziek , Woord en Dans te leiden binnen een breed kader i.s.m. met vrijetijd en dagscholen
  • Prioriteiten bepalen en delegeren
 • Houding
  • Sterke verantwoordelijkheidszin en professionaliteit
  • Zin voor initiatief, ontwikkeling en innovatie

Maatschappelijke betrokkenheid

De volledige functiebeschrijving kan je hier raadplegen

ToelATINGSVOORWAARDEN
 • De betrekking van voltijds (20/20) directeur Deeltijds Kunstonderwijs voor het Stedelijk Conservatorium is bij wijze van aanwerving vacant.
 • Het personeelslid moet op het moment van de aanstelling (zowel bij vaste benoeming als bij tijdelijke aanstelling) in het ambt van directeur voldoen aan de minimale wettelijke voorwaarden en eventueel aan de aanvullende voorwaarden die door het college werden vastgelegd
 • De volgende minimale aanwervingsvoorwaarden :
  Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 (artikels 19, 40 en 41§1) :

  • Houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit specifieke selectie- of bevorderingsambt, organiek of bij overgangsmaatregel
  • Als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie “onvoldoende” hebben verkregen in het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij de inrichtende macht waar de vacante betrekking zich situeert … Als het personeelslid niet werd geëvalueerd wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn
  • Voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden :
   • Voldoen aan de taalvereisten
   • Van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel strafregister “Model 2”)
   • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie
   • De burgerlijke en politieke rechten genieten
   • In een gezondheidstoestand verkeren die de gezondheid van de leerlingen of cursisten niet in gevaar brengt
 • Bijzondere aanwervingsvoorwaarden
  • Houder zijn van een diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad + bewijs van pedagogische bekwaamheid
   Of
   houder zijn van tenminste een master (incl. diploma hoger kunstonderwijs van de derde graad of daarmee gelijkgesteld) + bewijs van pedagogische bekwaamheid
  • Minstens vijf jaar nuttige professionele ervaring in een onderwijsomgeving kunnen aantonen
  • Een grote affiniteit hebben met de wereld van muziek, woord en dans en de kunstwereld in het algemeen.
 • Bij vaste benoeming moet de betrekking in hoofdambt uitgeoefend worden (decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, art. 41,§1)
 • Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten slagen voor de selectieprocedure (gemeentelijk rechtspositiebesluit artikel 11§1)
   
SELECTIEPROCEDURE

De procedure bestaat uit volgende onderdelen  - niet vergelijkende procedure

 • Deel 1 : Screening van de CV’s op basis van de vereiste aanwervingsvoorwaarden. Kandidaten worden daarna op de hoogte gebracht of ze kunnen deelnemen aan de procedure
 • Deel 2 : Geïntegreerde proef (thuisopdracht/case+ uitgebreide mondelinge proef) 
  • Thuisopdracht : case : op woensdag 11 december 2019 wordt je een case, via mail, toegestuurd. Je krijgt de tijd tot en met maandag 16 december 2019 om 23u59 om ons de case te bezorgen via mail
  • Uitgebreide mondelinge proef : vooropgestelde datum vrijdag 20 december 2019 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
   • toelichting thuisopdracht
   • vraagstelling jury 
   • gedragsgericht interview (peilen naar de vakkennis, inzicht motivatie en communicatie tijdens het gedragsgericht interview
  • Resultaat : min. 50/100 behalen om uitgenodigd te worden tot het assessment - eliminerend
 • Deel 3 : ​​​​​​Assessment - De geslaagde kandidaten van de geïntegreerde proef worden uitgenodigd voor het assessment - vooropgestelde data 23 december 2019, 3 januari en 6 januari 2020 (na afspraak met het selectiebureau)
  Het assessment wordt uitgevoerd door een erkend selectiebureau. Screenen van een aantal competenties getest aan de hand van diverse selectietechnieken.

  • Resultaat : “geschikt” of “niet geschikt” voor de functie van “Directeur Stedelijk Conservatorium” Het assessment is  eliminerend
WERVINGSRESERVE
 • De geschikt bevonden kandidaten van het assessment worden opgenomen in de wervingsreserve die geldig blijft gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de eerste maand, volgend op de datum van het proces-verbaal van de afsluiting van de selectie. De wervingsreserve kan – bij beslissing van burgemeester en schepenen  - verlengd worden tot maximaal 5 jaar.
   
PROEFTIJD
 • De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van het tweede volledige schooljaar wordt de directeur na een positieve eindevaluatie in vast verband benoemd.
   
AANBOD
 • Voltijdse aanstelling (20/20) op proef in het ambt van directeur en na maximaal 2 volledige schooljaren en een positieve eindevaluatie benoeming in vast dienstverband.
 • Verloning conform de geldende barema’s van het Ministerie van Onderwijs ; afhankelijk van jouw diploma in de loonschaal 511 ( bruto maandsalaris tussen 4.074,06 euro en 6.531,08 euro) of in de loonschaal 546 (bruto maandsalaris tussen 3.656,49 euro en 6.022,80 euro)
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, fietsvergoeding
 • Werfreserve voor een periode van 3 jaar die verlengd kan worden tot maximaal 5 jaar
   
HOE DEELNEMEN?
MEER INFORMATIE?

 

Directeur Conservatorium