Algemeen directeur

Gepubliceerd op Vrijdag 29 april 2022
29 april 202229 mei 2022

Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding van de diensten van Kortrijk (stad, OCMW en VZW Zusters Augustinessen). Je staat aan het hoofd van een van de grootste werkgevers uit de regio. 

Je bent de verbindingsfiguur tussen de organisatie en de politieke beleidsorganen. Je bouwt mee aan een dynamische organisatie met aandacht voor onze visie en waarden. Je vertaalt deze als algemeen directeur in een sterk mens- en resultaatgericht leiderschap. Je zorgt voor een goede samenwerking binnen onze organisatie en maximaal draagvlak bij beslissingen. Vanuit de principes van vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid geven en nemen, zorg je voor modern werkgeverschap voor onze 1800 medewerkers.  

Je komt terecht in een veelzijdige job met sterke maatschappelijke relevantie. In je rol van algemeen directeur kan je managen, adviseren, motiveren, sturen en innoveren. 

Wil je mee van Kortrijk de Beste Stad Van Vlaanderen maken?  

Starten in Kortrijk, is starten in een omgeving die de afgelopen jaren een grote transformatie heeft doorgemaakt. Verschillende entiteiten versmolten tot één grote organisatie van 1800 medewerkers die samen werken aan nog betere en slimmere dienstverlening, meer kennisdeling en efficiëntere processen. Ook het hybride werken en flexibele werkplekken vinden volop ingang bij de medewerkers. Verwacht je dus niet aan een stoffige overheidsorganisatie die niet mee is met de nieuwste trends. We blijven optimaliseren, onszelf in vraag stellen en verbeteringen aanbrengen waar nodig. Er ligt al heel wat mooi werk op de plank en als algemeen directeur kan je hier verder op bouwen. Zin om hieraan mee te werken? 

Schrijf je nu in

 
WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?
 • Je staat in voor het organiseren van de diensten, het uittekenen en onderhouden van efficiënte werkingsprocessen om de realisatie van de doelstellingen van stad en OCMW te bevorderen en een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.
 • Je ondersteunt en coördineert de opmaak van een voorontwerp van de beleidsrapporten (meerjarenplan, jaarrekening) en de opvolgingsrapporterering.
 • Je staat in voor de planning, organisatie, opvolging en evaluatie van de dagelijkse werking van stad en OCMW Kortrijk.
 • Je vormt de brug tussen de stad, het OCMW en de politieke beleidsorganen.
 • Je staat aan het hoofd van het personeel.
 • Je voert de decretaal verplichte taken uit met betrekking tot het financieel management, ondersteund door de financieel directeur.
 • Je stemt de werking van stad en OCMW af met de verschillende actoren en onderhoudt goede externe contacten met relevante personen of instanties.

Meer info over de verantwoordelijkheden en de selectieprocedure (onderdelen en timing) vind je terug in de infobundel 

 

Welk soort leiderschap verwachten we van jou? 

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatgerichte aanpak met een mensgerichte houding.

Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie.

Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te sturen wanneer dat nodig is.

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, decretale graad. Raadpleeg de salarisschaal algemeen directeur klasse 7 (50.0001-80.000 inwoners).
 • Een bedrijfswagen.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN?

 • Kandidaten dienen een diploma te hebben wat toegang geeft tot niveau A (ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs).
 • Kandidaten dienen over minimaal 6 jaar relevante beroepservaring te beschikken, meer specifiek 6 jaar hiërarchisch leidinggevende ervaring op managementniveau.
 • Kandidaten dienen ook te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren, aan te tonen aan de hand van een uittreksel van het strafregister dat niet ouder is dan drie maanden;
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Belg zijn;
  • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

De voormalige titularissen van het ambt van secretaris bij de gemeente of het OCMW die in hun bestuur niet zijn aangesteld als algemeen directeur worden tot en met 31 december 2023 geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur (artikel 589 § 3 Decreet Lokaal bestuur). We vragen hier bewijs in voor te leggen voor de uiterste inschrijvingsdatum. Als vrijgestelde kan je je beroepen of op de vrijstelling (voor de uiterste inschrijvingsdatum) of je kan ervan afzien en deelnemen als aanwervingskandidaat. We vragen je duidelijk een keuze te maken.

 

HEB JE INTERESSE?

Schrijf je in tem 29 mei 2022 via www.searchselection.com met een recent CV, een motivatiebrief waarin de ervaringsvereiste uitvoerig wordt toegelicht en de nodige bewijsstukken:

 • kopie van vereiste diploma (zie voorwaarden)
 • bewijs goed gedrag en zeden (niet ouder dan 3 maanden)

Solliciteren

Enkel indien deze documenten ‘gunstig’ worden beoordeeld, zal je uitgenodigd worden voor de selectieprocedure.

 

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie kan gemaild worden naar Myra Vandekerckhove van Search & Selection: m.vandekerckhove@searchselection.com.

 

vacature algemeen directeur