1.754 deelnemers laten weten hoe het met hen gaat en vragen perspectief

Gepubliceerd op Vrijdag 18 december 2020

‘Oe ist? Jong Kortrijk over Corona’, een laagdrempelige bevraging met 8 korte maar concrete vragen, peilde bij kinderen en jongeren hoe het met hen gaat en welke voorstellen ze hebben om de komende periode aangenamer te maken voor hen. Niet minder dan 1.754 kinderen en jongeren namen deel. Uit de bevraging komen heel wat voorstellen waar de stad en haar partners concreet mee aan de slag zullen gaan. Een social mediacampagne met de boodschap dat kinderen en jongeren hun plaats in de publieke ruimte mogen opnemen, staat klaar.

Ook voor kinderen en jongeren is deze periode niet evident. De tweede golf stelt de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en hun ouders op de proef. De bijhorende maatregelen begrenzen letterlijk de vrijheid waar zoveel jonge inwoners nood aan hebben om zich goed te voelen én recht op hebben om zich te ontplooien, elkaar te ontmoeten en plezier te maken. Onderzoek wijst uit dat jongeren nu nog zwaarder getroffen worden tegenover de beginperiode in maart.

De bevraging

Deze bevraging werd gelanceerd op donderdag 19 november en afgesloten op maandag 30 november. De bevraging werd breed verspreid via de nieuwsbrief voor erkende jeugdverenigingen, sociale media, medialab Quindo, het netwerk Who Cares en de onderwijskanalen. Kinderen en jongeren werden ook ingelicht over plaatsen waar ze terecht kunnen voor een babbel of een vraag, zoals JAC Kortrijk en Awel.be. én kregen ze meer info over de coronamaatregelen via het jongerenplatform Wat Wat.

Wie nam deel?

De bevraging, opgesteld voor kinderen en jongeren tussen 10 en 25 jaar of ouder, leverde 1.754 deelnemers op. Met deze bevraging bereiken we 1.323 -18-jarigen. Waarvan 197 tussen 10 t.e.m. 12 jaar, 624 tussen 13 t.e.m. 15 jaar en 502 tussen 16 t.e.m. 18 jaar. De overige 431 deelnemers vallen in de categorie 19 t.e.m. 25 jaar en ouder.

Hoe voelen jongeren zich?

Bijna de helft van de deelnemers (49,1%) geeft aan zich minder goed te voelen. Nemen we daar het percentage van jongeren die zich echt niet OK voelen bij (12,4%), dan gaat dit om 61,5%.

Als we de focus leggen op jongeren uit het secundair onderwijs, is er een groot verschil tussen twee leeftijdsgroepen. Tegenover de 13 tot 15-jarigen is er bij de 16 tot 18-jarigen een grotere groep die zich minder of echt niet goed voelt. Bij studenten (weliswaar een minder grote groep van respondenten t.o.v. de andere groepen) zien we dit aandeel nog verder stijgen.

Hebben jongeren genoeg sociaal contact?

Een duidelijke meerderheid (70,3%) van de deelnemers geeft aan dat ze minder of te weinig contact hebben met vrienden.

Ook hier zien we dat het gemis aan contact doorweegt en mee stijgt met de leeftijd. Bij de 16 tot 18 jarigen geeft 34% aan dat ze te weinig contact hebben. Bij studenten gaat dat om ruim 43%.

Jongeren missen contact met vrienden en familie

Bij de open vraag ‘Ik mis vooral…’ vermelden ze 403 keer vrienden. Familie vermelden ze 239 keer.
Bij de groep 13 tot 15 jaar mist 25% zijn vrienden. Van 16 tot 18 jaar is dat 23%. Bij 19 tot 25 jaar geeft 16% dit als antwoord op de open vraag.

Ook ontmoeting in de vorm van uitgaan wordt stevig gemist. Als we antwoorden zoals feest, op café gaan, fuiven,… samen nemen, dan komen we op 291 antwoorden. Logischerwijs komt dit antwoord het vaakst voor bij de +16 jarigen. Bij de groep 16 tot 18 benoemt 29% uitgaan als een gemis. Bij 18 tot 25 is dat 27%.

Op de vraag: “Hoe hou je contact met vrienden?” kregen we volgende reacties.*

Als we focussen op fysieke ontmoetingen dan geeft ruim 56% aan dat ze geen gebruik maken van de opties om te wandelen, fietsen, sporten of af te spreken in een park of op pleintjes.

Waar storen jongeren zich aan?

Er worden 319 ‘regels’ of ‘maatregelen’ gemeld in de antwoorden. Dat gaat deels over communicatie (onduidelijkheid, regelmatig wijzigen van veiligheidsmaatregelen). Maar men stoort zich vooral aan mensen die de veiligheidsmaatregelen niet naleven. Het gaat om 162 specifieke opmerkingen.

Ook zijn er 137 opmerkingen over school en onderwijs (10% van de jongeren tussen 13 en 18 jaar).Meestal gaat het over een te hoge druk die jongeren ervaren. Heel wat van deze opmerkingen gaan over stress, welbevinden en bezorgdheden over examens. De meningen over online of afstandsonderwijs zijn echter verdeeld. Sommigen zijn voorstander, anderen serveren het af. Dit lijkt te suggereren dat zowel leerlingen als leerkrachten en scholen zoekende zijn; het is duidelijk niet evident om hier een goeie balans in te vinden.

Jongeren denken zelf mee hoe het beter moet

Perspectief geven betekent actie ondernemen. Een tweede luik van de bevraging ging na welke voorstellen kinderen en jongeren zelf hebben om deze periode aangenamer te maken, en vooral: waar de stad en haar partners mee kunnen aan bouwen.

Gebruik de publieke ruimte! Sociale mediacampagne laat jongeren zien dat zij hun plaats hebben in de stad

Na een eerste screening van de voorstellen zijn er acties die we meteen uitgevoerd zien of die al in ontwikkeling zijn en onze kinderen en jongeren extra kunnen helpen:

1. Er is een grote nood aan meer ontmoeting in de buitenruimte. Dat 56% van de bevraagde jongeren geen of weinig gebruik maakt van de publieke ruimte is een teken aan de wand. Jongeren mogen geen schrik hebben om elkaar te ontmoeten en te ondernemen in de straten, op de pleintjes, op de sportvelden, ... In Kortrijk werden speelpleinen, skateparken, ... net daarom niet afgesloten. Virologen stellen ook dat het beter is van elkaar buiten eens live te ontmoeten in plaats van continu binnen in slecht geventileerde ruimtes te zitten. Dit kan perfect in combinatie met de geldende veiligheidsmaatregelen.

We lanceren een sociale mediacampagne die duidelijk maakt dat iedereen, maar met een extra focus op jongeren, de openbare ruimte mag gebruiken. Er mag afgesproken worden met vrienden, er mag gespeeld, geravot, geskatet en er mag gebruik worden gemaakt van de vele sportveldjes en pleintjes van de stad. Ook rekening houdende met de veiligheidsmaatregelen, die streng moeten worden opgevolgd voor ieders gezondheid, zijn er tal van mogelijkheden. Met deze campagne willen we dat iedereen die nood heeft aan sociaal contact en hiervoor de publieke ruimte wil gebruiken, dit kan zonder scheef bekeken te worden.

2. Er is vraag naar meer speelruimte. Met Winter in Kortrijk heeft de stad er een mooi tijdelijk speelplein bij op het Vandaeleplein. Het speelplein wordt op deze locatie langer behouden dan aanvankelijk gepland. Deze legislatuur is er extra geld voorzien voor speelruimte. Het budget is verhoogd met 720.000 euro, jaarlijks 120.000 euro extra.

3. Er waren meerdere vragen naar een crossparcour voor BMX en RC (tele-geleide auto's). Dit is meteen opgenomen in het speelruimteplan voor 2021.

Verdere ontwikkeling van acties vanuit de jongeren

1.754 deelnemers betekent een groot aantal acties waar de stad mee aan de slag gaat. De volgende weken worden alle acties verwerkt en gebundeld. We gaan met alle stadsdiensten en partners, zoals scholen, aan de slag om de voorstellen concreter vorm te geven.