Je terras openbaar domein aanvragen

Voor het plaatsen of wijzigen van een terras is een voorafgaande schriftelijke machtiging van College van Burgemeester en Schepenen vereist.  Deze terrasmachtiging wordt verleend op naam van de natuurlijke persoon die instaat voor de uitbating en is geldig per uitbating.

Je kan kiezen om deze voor de ganse periode van je uitbating aan te vragen of voor een specifieke periode. Ook voor een tijdelijke vaste constructie kan je een terrasmachtiging aanvragen. Voor een permanente vast constructie moet je, naast jouw machtiging voor jouw terras op openbaar domein, ook een omgevingsvergunning aanvragen

Maximale terrascontourplannen

Bepaalde locaties in Kortrijk, zoals pleinen, zijn ideale plaatsjes om gezellige terrassen in te richten en sommige zijn zelfs speciaal hiervoor voorzien bij de aanleg van het openbaar domein.

Voor een groot aantal van deze zones bestaan contourplannen die de maximale ruimte voor terras op het openbaar domein weergeven en maken deel uit van het terrassenreglement. Je checkt dus best eerst of er voor jouw terras reeds een plan bestaat en wat er mogelijk is, alvorens jouw machtiging aan te vragen. 

Check de terrascontourplannen

Procedure
 

 • De aanvraag voor een terrasmachtiging gebeurt steeds digitaal via https://iod.kortrijk.be/#/aanvraag/new
 • Zorg dat jouw aanvraag volledig is zodat de diensten hiermee onmiddellijk aan de slag kunnen voor evaluatie.

Voor een terras op openbaar domein zonder tijdelijk vaste constructie:

 1. de afmetingen, lengte x breedte van het gewenste terras;
 2. beschrijving materiaalgebruik/kleur en/of fotomateriaal en technische specificaties van de gewenste terrasaankleding (versiering, verlichting, verwarming,…) die voldoen aan de voorwaarden zoals hieronder omschreven via bijlagen
 3. situatieschets van de ligging van het gewenste terras (plan op schaal 1/50 of 1/100), inclusief alle hindernissen en hun afmetingen in een straal van minimum 4 meter rond het gevraagde terras zoals aanduiding van voetpad, straatmeubilair en verlichting
 4. berekening van de maximale bezetting, zowel op het terras als in het gebouw van de uitbating
 5. indien het terras buiten de gevelbreedte van de uitbating wordt ingericht: schriftelijke toestemming hiertoe van de eigenaar(s) van het betreffende aanpalende of naburige pand
 6. in geval van een terraszone op de Grote Markt: overeenkomst omtrent overhangende parasols

 

Voor een tijdelijke vast constructie:

 1. de afmetingen, lengte x breedte x hoogte van het gewenste tijdelijke terrasconstructie
 2. beschrijving materiaalgebruik/kleur en/of fotomateriaal en technische specificaties van de gewenste terrasaankleding (versiering, verlichting, verwarming, enz.) die voldoen aan de voorwaarden zoals hieronder omschreven
 3. situatieschets van de ligging van de gewenste tijdelijke vaste terrasconstructie (plan op schaal 1/50 of 1/100), inclusief alle hindernissen en hun afmetingen in een straal van minimum 4 meter rond het gevraagde terras zoals aanduiding van voetpad, straatmeubilair en verlichting,… Duid hierop ook de in- en uitgangen tot de constructie aan.
 4. berekening van de maximale bezetting, zowel in de tijdelijke vaste terrasconstructie als in het gebouw van de uitbating als op het terras
 5. indien de tijdelijke vaste constructie tegen een bestaand gebouw wordt aangebouwd of buiten de gevelbreedte van de uitbating wordt opgericht: schriftelijke toestemming hiertoe van de eigenaar(s) van het betreffende aanpalende of naburige pand
   
 • Hou rekening met een looptijd van een maand, want jouw aanvraag wordt ook door interne, maar ook door externe diensten geëvalueerd zoals politie en brandweer.
 • De terrasmachtiging sturen we naar jou per mail na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
 • Na ontvangst, kan je jouw goedgekeurd terras uitbouwen en hou je de machtiging steeds bij in de zaak.
 • De aanvraag voor een terrasmachtiging is GRATIS.

Aanvragen terrasmachtiging

Voorwaarden bij een terrasmachtiging
 

Terrasmachtiging op naam

 • Je terrasmachtiging is geldig voor jouw uitbating op jouw naam. Een machtiging voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein is geldig voor onbepaalde duur. De geldigheid van een machtiging voor het plaatsen van een tijdelijke vaste terrasconstructie is beperkt in tijd.
 • Beslis je dat je jouw terras toch niet meer zal uitbaten, of minder lang dan voorzien? Geef dan tijdig een seintje op minderhinder@kortrijk.be. Ook bij stopzetting of overname van de zaak.

Conflicten en gevolgen

 • Het niet-naleven van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de terrasmachtiging kan leiden tot intrekking van de machtiging, onverminderd het feit dat iedere overtreding van de algemene politieverordening aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie. Desgevallend verbindt de houder van de machtiging er zich toe het terras onmiddellijk te verwijderen. Bij toepassing van artikel 438 van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk kan de bevoegde overheid van ambtswege de noodzakelijke maatregelen tot verwijdering laten uitvoeren op kosten en risico van de overtreder die heeft verzuimd op te treden.

 • Deze machtiging kan éénzijdig gewijzigd, geschorst of ingetrokken worden via een gemotiveerde beslissing van de burgemeester.

Beschikbaarheid van het openbaar domein voor terrassen

 • Het terras kan steeds op eenvoudig verzoek hiertoe vanwege de burgemeester of politie voor bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk moeten worden ontruimd (vb. bij evenementen, werken, specifieke bedreigingen van de openbare orde,…).
 • De machtiging voor een terraszone op pleinen kan steeds worden aangepast of herroepen in functie van een herverdeling van de aanwezige terraszone op het betreffende plein.

Je terras niet voor eigen gevel

Indien je terras is ingericht voor de gevel van een andere woning of handelszaak, dan deze van je eigen zaak, heb je hiervoor een schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar(s) van het betreffende aanpalende of naburige pand. De desbetreffende eigenaar en, voor zover van toepassing, (handels)huurder of gebruiker kan steeds een gemotiveerd bezwaar indienen.  

Dit bezwaar kan schriftelijk gebeuren, waaronder ook per e-mail. Deze bezwaarmogelijkheid is aan geen andere formele vereisten onderworpenHet College van Burgemeester en Schepenen neemt na  een bezwaar een gemotiveerde beslissing waarbij al dan niet wordt besloten tot gedeeltelijke intrekking van de terrasmachtiging.

Verantwoordelijke dienst