Inschrijven wachtlijst sociale woningen

Je komt in aanmerking als:
1.    Je meerderjarig bent
Uitzonderingen en onder bepaalde voorwaarden:
-    Ontvoogd door de jeugdrechter
-    Begeleid zelfstandig wonen
 
2.    Je voldoet aan de inkomensvoorwaarden
Inkomensgrenzen op basis van netto belastbaar inkomen van het jaar 2016 
•    24.852 euro voor alleenstaande zonder personen ten laste
•    26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
•    37.276 euro voor gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meer personen ten laste (vermeerderd met 2084 euro per persoon ten laste)
Indien geen inkomens van 2016, via aanslagbiljet belastingen 2017, dan gelden die van het eerstvolgende jaar dat er wel inkomsten zijn. Aan te tonen via een gestaafd inkomensbewijs (zie 'Welke documenten zijn nodig' hierna).

3.    Je voldoet aan de eigendomsvoorwaarde
Op het moment van de inschrijving geen woning, appartement of bouwgrond, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, of volledig in vruchtgebruik hebben.
Uitzonderingen en onder bepaalde voorwaarden:
-    Campingverblijf
-    Kandidaten in echtscheiding
-    Eigenaars van een onteigende woning
-    Eigenaars van een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning
-    Eigenaars die het beheer hebben verloren door faillietverklaring 

4.    Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

5.    Je Nederlands spreekt. De voorwaarde van taalkennis Nederlands is niet meer van toepassing bij inschrijving. Wel bij de toewijzing van een woning. Dan moet je wel te voldoen ten laatste binnen het jaar na aanvang verhuring.

Welke documenten zijn nodig?
•    Kopie van een geldige identiteitskaart
•    Attest van woonst/woonhistoriek en gezinssamenstelling 
•    Verklaring op eer geen eigendom, te ondertekenen op het inschrijvingsformulier
•    Aanslagbiljet personenbelasting 2017, gaat over inkomsten van 2016
-    Als je, wat betreft inkomsten 2016, met het gezamenlijk belastbaar inkomen boven de inkomensgrenzen van 2019 gaat, en je hebt nu minder inkomsten, dan bewijs van alle inkomsten van de laatste zes maanden (bv attest RVA, attest mutualiteit, attest leefloon, loonfiches…)
-    Gepensioneerden: pensioenfiches van 2016 met jaarbedrag
-    Uitkering OCMW, mutualiteit, of RVA: attest met vermelding jaarbedrag in 2016
-    Indien geen aanslagbiljet 2017, dan van 2018
-    Indien geen aanslagbiljet, ander bewijs van inkomen 
-    Verklaring op eer, ondertekenen, indien geen inkomen 
-    Indien van toepassing, bewijs inzetting echtscheiding, einde samenlevingsovereenkomst, bewijs ontwrichting huwelijk
•    Taalvoorwaarde Nederlands: kopie diploma, attest Nederlands niveau A.1, door middel van sneltest van een woonbegeleider. Als je niet het vereiste niveau A.1 behaalt word je doorverwezen naar het Agentschap Integratie en inburgering. Na 1 jaar sociaal huren moet je het basisniveau A.1 behalen. 
•     Inburgeringsbereidheid, aantonen met attest inburgering; indien van toepassing 

Andere documenten indien van toepassing op uw persoonlijke situatie:
- attest invaliditeit 
- medisch attest arts-specialist
- attest begeleiding + sociaal verslag
- onbewoonbaar/ongeschiktheidsverklaring huidige woning
- onteigeningsbesluit 
- bewijs co-ouderschap/bezoekrecht