Gemeentelijke Administratieve Sancties (G.A.S.)

Omschrijving

Sinds 13 mei 1999 voorziet de wetgever de mogelijkheid voor de gemeenten om de inbreuken op hun lokale politieverordening zelf te sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter.

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)?

Er zijn vier soorten sancties :

 • een administratieve geldboete van maximum € 350;
 • een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting.

De sanctionerend ambtenaar kan zich ook beroepen op twee alternatieve maatregelen, met name de gemeenschapsdienst (max. 30 uur) of de bemiddeling. Voor meer info over de bemiddeling, zie GASbemiddeling

 

Voor welke inbreuken ?

Inbreuken op de algemene politieverordening van stad Kortrijk en de bijzondere politieverordening betreffende het stilstaan en parkeren

Voorbeelden van inbreuken zijn : lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti, ...
Sinds 1 januari 2015 kunnen ook verschillende inbreuken inzake stilstaan en parkeren gesanctioneerd worden via GAS.

bekijk de algemene politieverordening van stad Kortrijk (pdf)

bekijk de bijzondere politieverordening betreffende het stilstaan en parkeren (pdf)

Wie zijn de vaststellers ?

De politie en de gemeentelijke ambtenaren die daartoe opgeleid werden.
Voor de inbreuken inzake stilstaan en parkeren zijn ook de vaststellers van Parko bevoegd om GAS-vaststellingen te doen.

 

Wie legt de sanctie op ?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, de andere drie sancties behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

 

Wat zijn de rechtsmiddelen ?

 • indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen;
 • als de boete mogelijks hoger zal zijn dan € 70 : mondeling verhoor mogelijk;
 • inzage dossier;
 • recht op bijstand door advocaat;
 • beroep mogelijk bij de politierechtbank.

 

Wat met minderjarigen ?

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar.

Verschillen zijn :

 • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
 • recht op pro deo raadsman voor de minderjarige ;
 • mogelijkheid tot procedure ouderlijke betrokkenheid, waarbij de te nemen educatieve maatregelen kunnen besproken worden;
 • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar;
 • maximum 15 uren gemeenschapsdienst;
 • maximum € 175 geldboete;
 • beroep bij de jeugdrechtbank.

 

Kritische noot?

De stad Kortrijk luistert graag naar uw mening of bemerkingen over het GASbeleid binnen de stad. Er werden hier al een aantal initiatieven voor genomen:

 • Op 26 oktober 2013 werd een GASdebat georganiseerd, waar de burger in dialoog kon treden met het GAS-team.
 • Er werd een online bevraging georganiseerd over de zin of onzin van bepaalde artikelen van het politiereglement.
 • De jeugdraad lanceerde een bevraging bij de burger over een mogelijkse leeftijdsverlaging binnen GAS, van 16 jaar naar 14 jaar.
 • Er werd een poll georganiseerd rond het gras maaien op zondag.

 

2014 = een aantal veranderingen binnen GAS

Dat er wel degelijk gevolg wordt gegeven aan de mening van de burger, werd in 2014 meteen duidelijk. Zo werden een aantal artikelen die als absurd worden ervaren geschrapt, een aantal andere werden verduidelijkt of aangepast. Daarnaast werd een nieuwe federale GASwet van kracht per 1 januari 2014, dewelke eveneens enkele wijzigingen met zich meebracht. Hier ziet u in een notendop wat er zoal veranderd is.  

 • Het verbod op het werpen van confetti en het slepen van dozen op het openbaar domein werd geschrapt.
 • Dat speelpleinen enkel mogen gebruikt worden om te spelen, werd eveneens uit het politiereglement geschrapt.
 • Bij het verbod op open vuren werd verduidelijkt dat dit niet bedoeld is om kampvuren van jeugdbewegingen, die met inachtname van de nodige veiligheidsvoorzorgen worden gemaakt, te verbieden.
 • Het artikel omtrent beledigen van personen is enkel van toepassing bij beledigingen gericht aan politieambtenaren.
 • De reglementering omtrent het maken van reclame voor fuiven werd versoepeld.
 • Gras afrijden op zon- of feestdagen is voortaan toegelaten tussen 9 en 19 uur. Opgelet, het gebruik van houtzagen, kettingzagen, drilboren of andere werktuigen blijft nog steeds verboden op zon- en feestdagen.
 • Op uitdrukkelijk advies van de jeugdraad werd de leeftijdsverlaging binnen GAS niet doorgevoerd. GAS blijft in Kortrijk enkel toepasbaar vanaf 16 jaar.
 • De huisvuilzakken, het PMD en het papier & karton mag je buiten plaatsen vanaf 17 uur (ipv 19 uur) de dag voor de ophaalronde en ten laatste om 5 uur 's morgens de dag van de ophaalronde zelf.
 • De maximum GAS-boete bedraagt voortaan 350 euro (ipv 250 euro) voor meerderjarigen en 175 euro (ipv 125 euro) voor minderjarigen.
 • De sanctionerend ambtenaar kan in plaats van een boete ook gemeenschapsdienst opleggen. Bij meerderjarigen is dit maximum 30 uren, bij minderjarigen maximum 15 uren.
 • Foutief stilstaan en parkeren kan naar de toekomst toe ook afgehandeld worden via GAS. In het najaar van 2014 volgt hierover meer info.
 • Er is een nieuwe procedure waarbij ouders van minderjarigen gehoord kunnen worden over de opvoedkundige maatregelen die ze zelf zullen nemen naar aanleiding van de overtreding.

Protocol

Je kan hier de documenten vinden in verband met het protocolakkoord tussen de stad en de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Bekijk het protocolakkoord (pdf)

Bekijk het addendum (pdf)

Meer info:

Voor verdere vragen en/of inlichtingen kan je terecht bij :