Love Kortrijk

Cupido besliste om de lichtjes in onze stad te laten branden tot Valentijn!✨😍
Hij roept op om jullie meest romantische foto in de stad te delen met de hashtag #loveKortrijk.
Zend ook jouw foto in via dit formulier en maak kans op topprijzen! 

Gegevens
Maximaal 3 bestanden.
20 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png svg.
Wedstrijdreglement
 • De wedstrijd wordt georganiseerd door de stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.
 • De stad Kortrijk behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De stad Kortrijk kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de stad Kortrijk.
 • Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de stad Kortrijk zijn zonder verhaal.
 • De wedstrijd staat open voor alle inwoners van stad Kortrijk en organisaties of handelaren die een vestiging hebben in de stad. Dit met uitzondering van de personeelsleden van de stad Kortrijk die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en hun gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen). Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de stad Kortrijk, voor te leggen.
 • De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 • Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de stad Kortrijk enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van de stad Kortrijk om toepassing te maken van artikel 9.
 • Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de stad Kortrijk zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de stad Kortrijk uit te sluiten.
 • Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de stad Kortrijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 • De persoonsgegevens die de stad Kortrijk verwerkt, vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.
 • Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig reglement.