Dossierbehandelaar omgevingsvergunningen (B1-B3)

19 november 201905 januari 2020
DOEL VAN DE FUNCTIE
 • De dossierbehandelaar omgevingsvergunningen staat in voor het analyseren en verwerken van aanvragen voor omgevingsvergunningen met als doel voor deze dossiers een voorstel van beslissing te formuleren. De nadruk ligt hierbij op de stedenbouwkundige component van deze omgevingsvergunningen. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met de ruimtelijke context, de procedures, wetgeving, regelgeving en de doelstellingen van het beleid.
 • De dossierbehandelaar beheert als sectorverantwoordelijke een eigen ruimtelijke sector, en is verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van de dossiers binnen deze sector, vanaf de voorbespreking over de officiële aanvraagprocedure tot het uiteindelijke voorstel van beslissing.
   
DE JOB
 • Als dossierbehandelaar omgevingsvergunningen voor de stad Kortrijk adviseer en begeleid je burgers, architecten en ontwikkelaars bij de uitwerking van hun projecten. Je streeft hierbij altijd naar een kwalitatief resultaat, rekening houdend met de stedelijke context. Je ziet erop toe dat de planningsprincipes en stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd. Je behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen vanuit een stedenbouwkundige invalshoek. 
 • Je werkt binnen het team Bouwen, Ondernemen en Wonen, in directe samenwerking met collega’s uit het eigen team en uit andere teams binnen de stad. Je weet verschillende belangen met elkaar te verenigen.
   
 • Dossierbehandeling van omgevingsvergunningen
  • De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen behoort tot de kerntaken van het team. Als dossierbehandelaar vervul je hierin een belangrijke rol. Je beheert alle dossiers van kleine tot middelgrote schaal binnen je ruimtelijke sector. Grotere projecten kunnen mee opgenomen worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaren.
  • Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt om te komen tot een correcte verslaggeving aan het bestuur en de andere stadsdiensten.
   • Je staat in voor het nazicht van ingediende dossiers wat betreft volledigheid en ontvankelijkheid.
   • Je bewaakt de doorlooptijden van de dossiers, zodat alle dossiers binnen de wettelijke termijn beslist kunnen worden. Je werkt hiervoor nauw samen met de omgevingsambtenaren en de administratief verantwoordelijken.
   • Je vormt een stedenbouwkundig oordeel over je dossiers, rekening houdend met de regelgeving en de stedenbouwkundige context. Je bestudeert, weerlegt en beantwoordt eventuele bezwaren die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek. Je beoordeelt interne en externe adviezen van experten, weegt deze af ten opzichte van elkaar, en slaagt erin ze te integreren tot één coherent standpunt. Je stelt op basis daarvan een schriftelijk advies op voor de dossiers die ter beslissing voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
   • Voor dossiers die niet enkel een stedenbouwkundige maar ook een milieucomponent, kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen omvatten, stem je af met de collega’s om tot één coherent advies te komen.
   • Voor grotere projecten en moeilijkere dossiers koppel je op tijd terug naar de gemeentelijke omgevingsambtenaren, om tot een juiste taakverdeling en een eenduidig standpunt te komen.
   • Je maakt deel uit van een ruimer proces waardoor anderen soms afhankelijk zijn van jouw input. Je bent in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en kan prioriteiten stellen, waardoor je erin slaagt om afspraken na te komen en deadlines te halen.
   • Je houdt samen met je collega’s de kennis en expertise binnen het team up to date en bouwt die verder uit zodat deze kan worden toegepast binnen de doelstellingen van de stad en je team.
 • Begeleiding van stedenbouwkundige projecten tot aan de vergunning
  • Je begeleidt het voortraject van projecten met een kleinere tot middelgrote schaal in functie van de ruimtelijke kwaliteit.

   • Je staat tijdens wekelijkse afsprakensessies in voor de voorbespreking van deze projecten en verkavelingen. Je stemt hiervoor af met de bouwheer, ontwikkelaar en/of architect. Je kan zelfstandig een inschatting maken van de haalbaarheid en vergunbaarheid van stedenbouwkundige voorstellen. Je kan je adviezen en ideeën met enthousiasme en overtuiging communiceren. Je legt de belangrijkste besluiten vast in een verslag.
   • Je verstrekt inlichtingen via telefonisch contact en via mail. Je verzorgt tijdig de communicatie en contacten met als doel te zorgen voor een optimaal geïnformeerde en tevreden klant en een goed afgewerkt dossier.
   • Je zorgt ervoor dat het project indien nodig intern en extern afgetoetst wordt bij de collega’s en de omgevingsambtenaren en andere relevante diensten, zoals de collega’s van mobiliteit, openbaar domein, milieu,… Je kan een gedegen afweging maken van verschillende belangen, stroomlijnt de adviezen en kan deze als één standpunt uitdragen.
   • Je kan inschatten welke dossiers gesignaleerd moeten worden aan de omgevingsambtenaren, aan de teamverantwoordelijke en aan de bevoegde schepen(en).
   • Je ondersteunt andere stadsdiensten bij de voorbereiding van stadsprojecten, zet de regelgeving om in begrijpelijke procedures en processen en zorgt ervoor dat de vooropgestelde richtlijnen, procedures en kwaliteitsnormen strikt nageleefd worden.
   • Je past bij voorbesprekingen altijd de geldende regelgeving toe, en houdt rekening met het stedelijk ruimtelijk beleid.
 • Communicatie en draagvlakvorming
  • Je zorgt voor transparante en heldere communicatie zodat het beleid, de burger en je collega’s altijd geïnformeerd en betrokken zijn. Je vindt klantvriendelijkheid en collegialiteit belangrijk.

   • Je geeft inlichtingen, verstrekt documentatie en adviezen aan particulieren, instanties en besturen.
   • Je begeleidt burgers indien nodig bij het inkijken van openbare onderzoeken. Je kan bouwplannen vertalen naar begrijpelijke taal om erover te communiceren naar verschillende doelgroepen.
   • Je neemt op een constructieve manier deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een positieve werksfeer te komen. Je zorgt voor een goede afstemming met de collega’s van ruimtelijke planning, mobiliteit en openbaar domein. Je durft voor je mening uit te komen, maar bent niet dominant.
   • Je onderhoudt contacten met diverse (externe) organisaties en stadsdiensten met het oog op het uitbouwen van expertise en van een netwerk. Je waakt over een professionele communicatie over de projecten die je begeleidt, zowel intern als extern.
   • Je stelt je expertise ten dienste van wie er binnen het stadsbestuur behoefte aan heeft. Je stelt je hierin toegankelijk op.

    Raadpleeg hier de volledige functiebeschrijving

WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN?
 • Werving :

  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur topografie, geografie, geomatica, vastgoed, landmeten/makelaardij, architectuur, toegepaste architectuur.
 • Interne en externe personeelsmobiliteit
  • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.
 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit :
  • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4-D5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.
 
KENNISCOMPETENTIES
 • Kennis en begrip van de specifieke regelgeving en wetgeving alsook de bijhorende processen in de praktijk (ruimtelijke ordening, milieuwetgeving, … ) is een pluspunt.
 • Je hebt PC-vaardigheden (kennis van Office-pakket) en administratieve capaciteiten.

   

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?
 • Deel 1 : Screening van CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2 : Thuisopdracht/Case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef 
  • Thuisopdracht/case

   • Je krijgt, via mail, een case toegestuurd op donderdag 9 januari 2020. Je krijgt tijd tot en met woensdag 15 januari 2020 om 23u59 om ons te case, via mail, terug te bezorgen
  • Uitgebreide mondelinge proef : vooropgestelde data 22 januari en 23 januari 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen)
   • Toelichting thuisopdracht
   • Vraagstelling jury
    Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure : 50/100
WERVINGS- EN BEVORDERINGSRESERVE
 • De selectie van "Dossierbehandelaar Omgevingsvergunningen (B1-B3)" heeft tot doel de openstaande vacature in te vullen. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een bevorderings- en wervingsreserve van "Dossierbehandelaar Omgevingsvergunningen (B1-B3)" in contractueel verband en in statutair verband indien de medewerker reeds statutair aangesteld was, met een geldigheidsduur van minimum 2 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

 

AANBOD
 • een contract van onbepaalde duur op B-niveau 
 • maaltijdcheques van 5,50 euro en hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
  •een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen
   
HOE DEELNEMEN?

 

MEER INFORMATIE?
Dossierbehandelaar omgevingsvergunningen