Reglement digitaal referendum

We willen van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen maken. Dit doen we onder andere door in te zetten op inspraak en participatie. Onder de noemer ‘Kortrijk Spreekt’ organiseerden we vorige legislatuur reeds tal van trajecten, deze legislatuur komt daar ‘het digitaal referendum’ bij. Hierbij stelt het stadsbestuur jaarlijks één ja-nee-vraag aan de Kortrijkzanen.

De stad Kortrijk stelt een reglement op, waarbij de volgende cumulatieve voorwaarden vastgelegd worden:

 • Elke deelnemer moet minstens 16 jaar zijn op het moment dat de bevraging afgesloten wordt. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een identificatiebewijs www.kortrijk.be/degrotebevraging.
 • Elke deelnemer moet woonachtig zijn op grondgebied Kortrijk (= Kortrijk of deelgemeenten) op het moment dat de bevraging afgesloten wordt. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een identificatiebewijs op www.kortrijk.be/degrotebevraging.
 • Elke deelnemer kan slechts 1x deelnemen per bevraging. Dit zal worden gecontroleerd aan de hand van een identificatiebewijs.
 • Stemmen bij volmacht is niet toegelaten.
 • Het stadsbestuur waarborgt de volledige anonimiteit tijdens de stemming. In het kader van de privacywetgeving worden de persoonsgegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. Vrijblijvend kan wel een mailadres meegegeven worden, indien men op de hoogte wil blijven omtrent alles wat te maken heeft met ‘de grote bevraging’.
 • Er kan enkel online gestemd worden, elke stem op een andere manier uitgebracht, o.m. op papier of mondeling is ongeldig. In de wijkcentra, ontmoetingscentra en (buurt)bib zal ondersteuning geboden worden bij het invullen van de digitale bevraging. Dit kan gedurende de gangbare openingsuren, tijdens de periode dat de bevraging zal plaatsvinden.
 • De bevraging kan enkel ingevuld worden binnen de vooraf bepaalde termijn, die minstens 1 week bedraagt (van maandag 9 uur tot en met zondag 18 uur). Vroeg- en laattijdige stemmen zijn ongeldig.
 • Representativiteit: de bevraging zal enkel ontvankelijk verklaard worden wanneer er
  • minstens 2000 Kortrijkzanen deelnemen aan de bevraging
  • Bij het resultaat een minimum van 2,5 % verschil is tussen de JA en NEE-stemmers. (representativiteitsberekening via formule voor steekproefgrootte)
 • Wanneer voldaan wordt aan de representativiteit zoals hierboven opgenomen en de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen JA stemt, dan zal het project doorgevoerd worden in de loop van het daaropvolgende jaar.

Over het reglement en de inhoud van de vraag wordt ruim vooraf gecommuniceerd. De resultaten van de bevraging zullen achteraf bekend gemaakt worden via de verschillende communicatie kanalen van de stad.

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 01/07/2019 en is van toepassing voor de legislatuur 2019-2024. Wijzigingen of verlenging van het reglement kunnen mits voorafgaandelijke goedkeuring van de gemeenteraad. Door invulling van de bevraging gaat men akkoord met dit reglement.