Rijksarchief Kortrijk

Rijksarchief Kortrijk

Rijksarchief Kortrijk

Bekijk op Google Maps

Extra informatie

In het Rijksarchief berusten de archieven van zowel publiek- als privaatrechtelijke archiefvormers waarvan de zetel of vestigingsplaats op het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is gelegen. Het oudste stuk dateert van de 11de eeuw. De voornaamste publiekrechtelijke archiefvormers zijn gewestelijke en lokale overheidsinstellingen, zoals kasselrijen en schepenbanken, gemeenten, OCMW's en rechtsvoorgangers, kerkfabrieken, en notarissen. Van de laatstgenoemden worden de oudere archieven integraal in het Rijksarchief bewaard. Van de andere genoemde instellingen berusten de archieven in het Rijksarchief voor zover de bewaring ervan niet door lokale archiefdiensten verzekerd wordt. Het recentere archief van de buitendiensten van de federale en regionale overheden, waaronder het archief van de rechtbanken, wordt tijdelijk bewaard in het Rijksarchief te Beveren.

Belangrijke privaatrechtelijke archiefvormers zijn kerkelijke instellingen (abdijen, kloosters, kapellen, gasthuizen, hospitalen, parochies, enz.), particuliere personen, families, bedrijven, verenigingen en genootschappen die een rol gespeeld hebben in het maatschappelijk leven. Daarnaast bewaart het Rijksarchief diverse verzamelingen (o.m. kaarten en plattegronden) die betrekking hebben op personen, plaatsen en instellingen in zijn ressort. In het Beknopt archievenoverzicht van het Rijksarchief te Kortrijk van dr. Herman Van Isterdael is daarover alle informatie te vinden.

Er is een belangrijk schaduwarchief raadpleegbaar van microfilms van parochieregisters en registers van de burgerlijke stand van alle gemeenten van de provincie West-Vlaanderen, van bevolkingsregisters (tot 1900), e.d. Ook heel wat ander archief is gefilmd om zo de originelen te beschermen tegen beschadiging of slijtage bij raadpleging. De wetenschappelijke bibliotheek van het Rijksarchief bevat een groot aantal tijdschriften, referentiewerken en monografieën op het gebied van de nationale, de regionale en lokale geschiedenis. Men vindt er ook alle inventarissen uitgegeven door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Ook een groot aantal inventarissen van andere instellingen kunnen hier worden geraadpleegd.