RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving

ghellinck

De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor stadsgroen Ghellinck en zijn omgeving. Dat is het gebied tussen de R8, de Oude Ieperseweg, de Heulsestraat, de Tientjesstraat en de Gullegemsesteenweg. Het RUP wil onder andere vastleggen dat er niet gebouwd zal worden op de onbebouwde strook gereserveerd voor de aanleg van de autoverbinding N328. Die strook moet plaats maken voor een stedelijke groenzone en hoogwaardige fietsverbinding. Het RUP geeft ook richting aan de ontwikkeling van de omgeving van het stadsgroen en de N328.

Status

Scopingfase - opmaak scopingnota

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 maart 2021 de scopingnota en de geactualiseerde versie van de procesnota goed.

De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.

De volgende stap is de opmaak van een voorontwerp van het RUP.

De scopingnota kan in het verdere proces aangevuld worden in functie van de afstemming op het voorontwerp.

Documenten

Documenten uit vorige fases 

Aanleg stadsgroen Ghellinck

In 2016 maakte het ontwerpteam van OMGEVING een ontwerp op voor het stadsgroen. Daarbij ging veel aandacht naar de relatie van het groengebied met zijn omgeving: hoeve Armengoed, een te ontwikkelen woonzone en de reservatiestrook van de N328. Via een inspraaktraject kregen geïnteresseerden ruim de kans om hun ideeën en bezorgdheden mee te geven. Alle info over dat traject vind je hier.

Het centrale deel van  stadsgroen Ghellinck werd in 2020 aangelegd. De stad wil het stadsgroen uitbreiden ten Oosten en Westen van het huidige stadsgroen. Daarvoor wil de stad nog een aantal gronden aankopen. 

Meer info?

Contacteer team stadsvernieuwing en omgevingsbeleid: Nicolas.Provoost@kortrijk.be of 056 27 83 00